Zarządzanie zmianami organizacyjnymi (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kalina Grzesiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów ze zjawiskiem dotykającym wszystkie organizacje - zjawiskiem zmiany organizacyjnej.
Wymagania wstępne
Podstawy zarządzania
Nauki o organizacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student definiuje i charakteryzuje zmianę organizacyjną (K_W01, K_W04, K_W06, K_W09)
Student przedstawia zakres zarządzania zmianami w organizacji i metody w jego ramach wykorzystywane (K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W09)
Student wskazuje podstawowe źródła zmian oraz wskazuje szanse i zagrożenia związane z ich pojawieniem się w organizacji (K_W01, K_W02, K_W09)
UMIEJĘTNOŚCI
Student diagnozuje proces zmian i stan organizacji (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04)
Student planuje działania sprzyjające efektywnemu wdrażaniu zmian (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04)
Student nakreśla kluczową rolę kierownictwa (lidera zmian) w skuteczności ich wdrażania (K_U01, K_U03, K_U04)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student buduje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań problemów (K_K03)
Student postrzega znaczenie relacji międzyludzkich w efektywności wdrażania zmian organizacyjnych (K_K03, K_K05)
Student ma świadomość znaczenia gotowości do zmian w funkcjonowaniu organizacji (K_K03)
Metody dydaktyczne
Wykład multimedialny
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do zarządzania zmianami w organizacji (4 godz.)
Podstawowe źródła zmian w organizacji (3 godz.)
Modele procesu zmian w organizacji (6 godz.)
Społeczne aspekty zarządzania zmianami w organizacji: motywacja, komunikacja, przywództwo (7 godz.)
Zjawisko oporu wobec zmian i jego przełamywanie (6 godz.)
Organizacja ucząca się i organizacja adaptacyjna (2 godz.)
Podsumowanie rozważań (2 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na wykładach (frekwencja powyżej 50%)
Egzamin pisemny – 3 pytania opisowe, za każde pytanie 1 punkt
Na zaliczenie min. 1,5 pkt.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, R. Krupski (Red.), PWE Warszawa 2005.
2. B. Spector, Wprowadzanie zmiany w organizacji, PWN, Warszawa 2012.
3. M. Kurtyka, G. Roth, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, CeDeWu, Warszawa 2015.
4. J. Jasińska, Zmiany w organizacjach: Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu, Warszawa; Wydawnictwo Frel, 2015.
Pomocnicza:
1. J. Cannon, R. McGee, Rozwój i zmiana organizacji. Zestaw narzędzi, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
2. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i Praktyka. Difin, Warszawa 2002
3. Więcek-Janka E., Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
4. Walas-Trębacz J., Zmiany organizacyjne przeprowadzane w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2 (2009), s. 31-41.
5. Grzesiuk K. , Zarządzanie zmianą w aspekcie funkcjonowania człowieka w biznesie. w: „Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem”, K. Machowicz (Red), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę