Współczesne problemy ekonomii (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Witold Kołbuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ugruntowanie wiedzy o makroekonomicznych procesach rozwojowych
C2 - Ugruntowanie wiedzy o aktualnej kondycji gospodarki światowej
Wymagania wstępne
W1 Znajomość historii gospodarczej i historii myśli ekonomicznej
W2 Znajomość makroekonomii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10_12 ma poszerzoną wiedzą w zakresie międzynarodowych determinantów procesów ekonomicznych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
Metody dydaktyczne
Wykład z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Rewolucja demograficzna
2. Produkcja i dystrybucja żywności
3. Wyczerpywanie się zasobów mineralnych
4. Ochrona środowiska naturalnego
5. Konflikt Północ-Południe i regionalne konflikty zbrojne
6. Globalizacja
7. Między liberalizmem a interwencjonizmem
8. Postęp technologiczny
9. Turystyka i sport we współczesnym życiu gospodarczym
10. Problemy postindustrialne
11. Światowy rynek pracy
12. Systemy edukacyjne
13. Systemy finansowo-bankowe
14. Etyka
15. Podsumowanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, aktywność w dyskusji i rozmowa zaliczeniowa
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wykład autorski w oparciu o kilkudziesięcioletnie własne doświadczenia.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-04-03piątekC-201A 12:30 - 14:10
2020-04-24piątekC-201A 12:30 - 14:10
2020-05-08piątekC-201A 12:30 - 14:10
2020-05-22piątekC-201A 12:30 - 14:10
2020-06-12piątekC-201A 12:30 - 14:10
2020-06-16wtorekC-201A 12:30 - 14:10