Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maria Zuba-Ciszewska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
c1 - przekazanie wiedzy z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej
Wymagania wstępne
w1 - rachunkowość, w2 - umiejętności matematyczne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student potrafi opisać istotę i zasady analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, określić źródła informacji ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwie, zdefiniować narzędzia analityczne, opisać główne obszary oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, porównać metody efektywności inwestycji.K_W04, K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student dokonuje analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, oblicza i interpretuje wskaźniki, wyciąga wnioski z wyników analizy.K_U02, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej.K_K01
Metody dydaktyczne
Rozwiązywanie zadań indywidualnie i w grupie
Treści programowe przedmiotu
1. Zakres i podstawowe pojęcia analizy ekonomicznej
2. Metody analizy finansowej
3. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa
4. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa
5. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstwa
6. Rachunek przepływów pieniężnych
7. Analiza rentowności
8. Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym
9. Analiza płynności finansowej w ujęciu dynamicznym
10. Cykl środków pieniężnych
11. Analiza rotacji aktywów i kapitałów
12. Analiza wspomagania finansowego
13. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium zaliczające.
Ocena dostateczna (3)
(W) Student wykazuje elementarną wiedzę z przedmiotu tzn. udzielił więcej niż 51% a mniej niż 65% poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania
(U) Student wykazuje umiejętność rozumienia i wnioskowania w zakresie posiadanych podstawowych wiadomości
(K) Odpowiedzi studenta wykazują, że usiłował zapoznać się z materiałem obowiązującym na zaliczeniu

Ocena dobra (4)
(W) student wykazuje poprawną wiedzę i rozumienie zagadnień tzn. udzielił więcej niż 66% a mniej niż 85% poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania
(U) student wykazał umiejętność logicznej prezentacji w odpowiedzi, jest świadomy wzajemnych zależności przy omawianiu danego zagadnienia
(K) zakres wiedzy studenta wykazuje, że był zainteresowany przynajmniej niektórymi zagadnieniami przedmiotu

Ocena bardzo dobra (5)
(W) Pełna znajomość przedmiotu w obowiązującym zakresie tzn. zdobył przynajmniej 85% poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania
(U) Student potrafi wnioskować i zastosować posiadaną wiedzę do analizy danego zagadnienia
(K) Student wykazuje zainteresowanie wszystkimi prezentowanymi problemami przedmiotu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2018
E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014
M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2010
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę