Corporate social responsibility (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Zasuwa
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawami społecznej odpowiedzialności
Wymagania wstępne
Wiedza z zakres podstaw zarządzania, komunikatywna znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02_12 ma podstawową wiedzę ogólną na temat filozoficznych, społeczno-kulturowych oraz historycznych uwarunkowań rzeczywistej działalności gospodarczej oraz prób jej opisu, podejmowanych pod rygorem determinowanych czasowo kanonów działalności naukowej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja kierowana
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do problematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
2. Pionierzy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
3. Rodzaje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i teoria interesariuszy
5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i zrównoważony rozwój
6. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i zarządzanie strategiczne
7. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i innowacje społeczne
8. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i zarządzanie zasobami ludzkimi
9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i marketing
10. Komunikowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
11. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i raportowanie
12. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i zarządzanie operacyjne
13. Systemy zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw
14. Nowe trendy w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
15. Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna wymaganych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(U) - Student nie potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(K) - Student nie potrafi doskonalić nabytej wiedzy oraz nie ma przekonania o konieczności rozwiązywania problemów w sposób etyczny

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(U) -Student potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(K) - Student rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Ocena dobra
(W) - Student zna większość wymaganych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(U) - Student potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu społecznej odpowiedzialności oraz analizuje i interpretuje problemy z tego zakresu
(K) - Student uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane zagadnienia, z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
(U) - Student potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu społecznej odpowiedzialności, analizuje i interpretuje występujące tutaj problemy oraz proponuje sposoby ich rozwiązania
(K) - Student regularnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Corporate Social Responsibility: Strategy, Communication, Governance, Rasche A. (Editor), Morsing M. (Editor), Moon J.(Editor), Cambridge University Press, Cambridge 2017.
2. Crane, A., & Matten, D., Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford University Press, Oxford 2016

Literatura uzupełniająca:
1. Social Responsibility of Organizations. CSR 1.0, CSR 2.0 and what\'s next? , ed. M. Rojek-Nowosielska, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 423, Wrocław 2016.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin