Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studenta z metodologią pisania pracy dyplomowej.
C2 - Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej z konkretnej dziedziny nauk ekonomicznych.
C3 – Zapoznanie studenta z zagadnieniami plagiatu i praw autorskich.
Wymagania wstępne
W1 – umiejętność logicznego myślenia i samodzielnego formułowania myśli
W2 – umiejętność obserwacji i analizy zjawisk ekonomicznych
W3 – odpowiedzialność i uczciwość
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1- Student posiada wiedzę dotyczącą formalnych, merytorycznych i metodycznych wymagań związanych z pisaniem pracy dyplomowej (K_W02_12).
2- Student zna istotę problemów badawczych, które będą podstawą przygotowania pracy licencjackiej (K_W01_12).
3- Student rozumie specyfikę pisania tekstu naukowego (K_W01_12).

UMIEJĘTNOŚCI
1- Student potrafi przedstawić koncepcję problemu badawczego w kontekście przyszłej pracy dyplomowej (K-U01_12).
2- Student potrafi wyszukiwać i analizować źródła i opracowania potrzebne do napisania pracy dyplomowej (K_U08_12).
3- Student umie napisać wstępny tekst naukowy (K-U01_12).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę samokształcenia i uczenia się przez całe życie (K_K01_12).
2. Student jest świadomy prawnej ochrony własności intelektualnej i przestrzegania praw autorskich (K-K06_12).
3. Student kształtuje swoje poczucie odpowiedzialności za realizację zadań zgodnie z harmonogramem ustalonym wraz z prowadzącym (K_K01)
Metody dydaktyczne
Metody problemowe: wykład z elementami prezentacji multimedialnych, dyskusja dydaktyczna
Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Podanie wymagań koniecznych do zaliczenia proseminarium w semestrze zimowym (określenie zasad oceniania, zakresu wiedzy i nabytych umiejętności).
2. Szkolenie biblioteczne w Bibliotece Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL (prezentacja narzędzi niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych: katalogi biblioteczne; elektroniczne bazy danych; biblioteki cyfrowe; katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT).
3. Literatura naukowa: podział, wyszukiwanie i odpowiedni dobór.
4. Zasady dyplomowania obowiązujące w Instytucie Ekonomii i Zarządzania KUL. Zagadnienia plagiatu i praw autorskich.
5. Wprowadzenie do metodologii pisania prac dyplomowych w naukach ekonomicznych: cel, metody badawcze i ich podział, wybór tematu.
6. Struktura pracy dyplomowej i charakterystyka poszczególnych jej części (strona tytułowa, spis treści, wstęp, rozdziały i podrozdziały, zakończenie, bibliografia, spis tabel, rysunków i załączników).
7. Redakcyjne i edytorskie zasady pisania prac dyplomowych (język naukowy i jego cechy, formatowanie tekstu, przypisy, tabele, wykresy, rysunki, wzory matematyczne).
8. Zaliczenie semestralnych efektów kształcenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania:
1. Obecność na zajęciach.
2. Aktywność na ćwiczeniach.
3. Znajomość zasad pisania prac dyplomowych.
4. Napisanie pracy proseminaryjnej: wstępu i pierwszego rozdziału.

Ocena niedostateczna
W zakresie wiedzy:
- student nie zna podstaw pisania prac dyplomowych;
W zakresie umiejętności:
– student jest nieaktywny na zajęciach i nie potrafi zaprezentować swojej wiedzy;
- nie potrafi wyszukiwać źródeł i opracowań potrzebnych do napisania pracy proseminaryjnej;
- nie umie sformułować tematu pracy;
- nie przedstawia do oceny pracy proseminaryjnej.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-student nie rozumie potrzeby i nie dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i rozwijania kompetencji społecznych;
-przedstawia do oceny pracę proseminaryjną, która jest plagiatem;
- nie wywiązuje się dostatecznie z obowiązku uczestnictwa w zajęciach (więcej niż 30% nieobecności nieusprawiedliwionych).

Ocena dostateczna
W zakresie wiedzy:
-student posiada dostateczną wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na dostatecznym poziomie pod względem naukowym,
W zakresie umiejętności:
-student jest mało aktywny na zajęciach i na zajęcia przygotowuje się w sposób dostateczny.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-rozumie potrzebę dążenia do własnego rozwoju dzięki systematycznemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
- w sposób dostateczny wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Ocena dobra
W zakresie wiedzy:
- student posiada dobrą wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na dobrym poziomie naukowym,
W zakresie umiejętności:
-student jest aktywny na zajęciach i dobrze prezentuje swoją wiedzę.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-rozumie potrzebę dążenia do własnego rozwoju dzięki systematycznemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
- wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Ocena bardzo dobra
W zakresie wiedzy:
- student posiada szeroką wiedzę z metodologii pisania pracy dyplomowych.
- przedstawia pracę napisaną na bardzo wysokim poziomie naukowym.
W zakresie umiejętności:
-student jest aktywny na zajęciach i na wysokim poziomie prezentuje swoją wiedzę.
W zakresie kompetencji postaw społecznych:
-wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:

1. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, CeDeWu 2015
2. Kamień J., Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańsk 2015
3. Mikiewicz P., Polus A., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016
4. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu 2016
5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2016
6. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
7. Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę