Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Żuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z problematyką pisania pracy dyplomowej.
C2 – zapoznanie z wybranymi zasadami dyplomowania obowiązującymi w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL.
C3 – nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w pisaniu pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student zna zasady pisania prac dyplomowych.
W_02 Student zna wybrane zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL.
W_03 Student posiada wiedzę z zakresu typów literatury naukowej, metod badawczych, katalogów bibliotecznych, cyfrowych baz danych.
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi wyszukać potrzebne pozycje literatury przedmiotu.
U_02 Student potrafi korzystać ze źródeł internetowych w toku przygotowywania pracy dyplomowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę samokształcenia i uczenia się przez całe życie
K_02 Student zdaje sobie sprawę z konieczności terminowego realizowania zadań oraz współpracy z promotorem
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do proseminarium, w tym omówienie treści programowych i warunków zaliczenia seminarium w semestrze zimowym.
2. Praca dyplomowa: istota, cel i wymogi, jakie musi spełniać (w tym wymogi obowiązujące na WNS KUL). Plan pracy badawczej: zarządzanie projektem „praca dyplomowa”.
3. Szkolenie biblioteczne w Bibliotece Instytutu Ekonomii i Finansów KUL: prezentacja narzędzi niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych, czyli katalogów bibliotecznych, elektronicznych baz danych, bibliotek cyfrowych, katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT.
4. Etapy przygotowania pracy licencjackiej. Promotor. Wybór tematu pracy (w tym zasady zatwierdzania tematu pracy dyplomowej w WNS KUL).
5. Literatura naukowa i inne źródła pozyskiwania informacji/danych. Znaczenie Internetu.
6. Metody badawcze.
7. Układ pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na zaliczenie:
1. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu:
5,0: od 90% pkt.
4,5: 80-89%
4,0: 70-79%
3,5: 60-69%
3,0: 50-59%
2. Aktywność na zajęciach:
+ 5 pkt. dla najbardziej aktywnych
+ 3 pkt. dla aktywnych
+ 1 pkt dla mało aktywnych
3. Obecność na zajęciach – dozwolona 1 nieusprawiedliwiona nieobecność, za każdą następną minus 3 pkt.

Wymagania na ocenę z przedmiotu:
Ocena bardzo dobra:
(W) Student opanował wymaganą wiedzę z zakresu zasad pisania prac dyplomowych, zasad dyplomowania w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL, typów literatury naukowej, metod badawczych, katalogów bibliotecznych, cyfrowych baz danych.
(U) Student potrafi wyszukać potrzebne pozycje literatury przedmiotu oraz korzystać ze źródeł internetowych w toku przygotowywania pracy dyplomowej.
(K) Student rozumie potrzebę samokształcenia i uczenia się przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z konieczności terminowego realizowania zadań oraz współpracy z promotorem.
Ocena dobra:
(W) Student opanował większość wymaganej wiedzy z zakresu zasad pisania prac dyplomowych, zasad dyplomowania w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL, typów literatury naukowej, metod badawczych, katalogów bibliotecznych, cyfrowych baz danych.
(U) Student w większości potrafi wyszukać potrzebne pozycje literatury przedmiotu oraz korzystać ze źródeł internetowych w toku przygotowywania pracy dyplomowej.
(K) Student na ogół rozumie potrzebę samokształcenia i uczenia się przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z konieczności terminowego realizowania zadań oraz współpracy z promotorem.
Ocena dostateczna:
(W) Student opanował podstawową wiedzę z zakresu zasad pisania prac dyplomowych, zasad dyplomowania w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL, typów literatury naukowej, metod badawczych, katalogów bibliotecznych, cyfrowych baz danych.
(U) Student w stopniu zadowalającym potrafi wyszukać potrzebne pozycje literatury przedmiotu oraz korzystać ze źródeł internetowych w toku przygotowywania pracy dyplomowej.
(K) Student w stopniu zadowalającym rozumie potrzebę samokształcenia i uczenia się przez całe życie oraz zdaje sobie sprawę z konieczności terminowego realizowania zadań oraz współpracy z promotorem.
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie opanował wymaganej wiedzy z zakresu zasad pisania prac dyplomowych, zasad dyplomowania w Instytucie Ekonomii i Finansów KUL, typów literatury naukowej, metod badawczych, katalogów bibliotecznych, cyfrowych baz danych.
(U) Student nie potrafi wyszukać potrzebnych pozycji literatury przedmiotu oraz korzystać ze źródeł internetowych w toku przygotowywania pracy dyplomowej.
(K) Student nie rozumie potrzeby samokształcenia i uczenia się przez całe życie oraz nie zdaje sobie sprawy z konieczności terminowego realizowania zadań oraz współpracy z promotorem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Warszawa: CeDeWu 2015.
Kamień J., Podręcznik autora, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015.
Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, wyd. 5 rozsz. i zm., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2009.
Mikiewicz P., Polus A., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016.
Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa: CeDeWu 2016.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 7 popr. i uzup., Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2010.
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków: Impuls 2016.
Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Warszawa: Difin 2010.
Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa: Wolters Kluwer 2015.
Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2014.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę