Wprowadzenie do psychologii przemysłowej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Kamil Chibowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wskazanie zadań psychologii przemysłowej w poszczególnych działach psychologii przemysłowej
C2 - omówienie metod selekcyjnych oraz narzędzi służących do zwiększenia trafności przewidywania w oparciu o stosowane testy selekcyjne
C3 - opracowanie wielowymiarowej skali oceny funkcjonowania pracownika na wybranych stanowiskach pracy
C4 - omówienie zagadnień związanych z analizą stanowiska pracy na przykładzie KLASP oraz przeprowadzenie analizy wybranego stanowiska pracy
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej
W2 - podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości
W3 - rozumienie pojęć i teorii organizacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy, organizacji i zarządzania oraz doradztwa zawodowego
K_W05 ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie pracy oraz czynników stymulujących/ utrudniających rozwój; posiada pogłębioną wiedzę na temat roli pracy i organizacji dla funkcjonowania jednostki

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 integruje wiedzę z zakresu różnych subdyscyplin psychologicznych na temat prawidłowego i zaburzonego funkcjonowania człowieka w pracy i organizacji
K_U10 potrafi krytycznie ocenić przydatność metod, procedur, programów pomocy oraz innych form oddziaływania w pracy i organizacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 ma świadomość znaczenia pracy człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych
K_K08 potrafi współpracować w grupie, podejmując aktywne role w zespole (w tym rolę lidera), inspirować i organizować uczenie się innych osób
Metody dydaktyczne
Metoda: ćwiczenia praktyczne, gry edukacyjne, oglądanie filmów edukacyjnych, praca w grupie, metody warsztatowe, dyskusja problemowa, odgrywanie ról, studium przypadku.
Pomoce dydaktyczne: rzutnik multimedialny, laptop, prezentacje multimedialne.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1 – Zajęcia wprowadzające. Omówienie tematyki zajęć, formy pracy i warunków zaliczenia. Wprowadzenie w cele psychologii przemysłowej oraz zadania psychologii pracy w kontekście współczesnych zagrożeń zasady podmiotowości w sytuacji pracy
Zajęcia 2 – Metodologia opisu stanowiska pracy. Podstawy teoretyczne, zastosowanie oraz technika opisu stanowiska pracy na przykładzie KLASP. Przedstawienie zasad i wskazań dla samodzielnego przygotowania przez studentów własnej analizy wybranego stanowiska pracy. Metodologia Lean Start-up. Budowanie prototypu, testowanie w środowisku, formowanie firmy.
Zajęcia 3 – Psychologiczne poradnictwo zawodowe i psychologia zatrudnienia: selekcja, rekrutacja, prezentacja wybranych metod badań, zastosowanie narzędzi do zwiększania skuteczności przewidywania w oparciu o stosowane testy selekcyjne.
Zajęcia 4 – Psychologia bezpieczeństwa pracy. Skala zjawiska. Analiza psychologicznych uwarunkowań wypadków przy pracy. Przykłady działań prewencyjnych. Ergonomia. Czym jest ergonomia, zasady projektowania urządzeń ergonomicznych. Zasady projektowania ergonomicznego miejsca pracy. Sozopsychologia: psychologiczne uwarunkowania oraz konsekwencje przemian industrialno-ekologicznych związanych z pracą i przemysłem.
Zajęcia 5 – Psychologia szkoleń i doskonalenia zawodowego. Uwarunkowania skutecznego zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Zasady przygotowania (analizy potrzeb), planowania, przeprowadzenia oraz ocena szkoleń. Przygotowanie modułu szkoleniowego w oparciu o model Kolba, prezentacja i dyskusja w aspekcie celów szkoleniowych.
Zajęcia 6 – Diagnostyka specjalistyczna. Badania psychologiczne i psychotechniczne kierowców. Współcześnie stosowane testy i procedura badawcza. Badanie predyspozycji psychologicznych osób ubiegających się Testy w diagnozowaniu osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Aktualny stan prawny i wymagania.
Zajęcia 7 – Psychologia czasu wolnego od pracy. Funkcje czasu wolnego od pracy oraz zasady zarządzania czasem wolnym. Work - life balance. Praca a zdrowie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu:
1. Aktywność (3 plusy = bdb)
2. Wykonanie pracy zaliczeniowej ze wskazanego materiału (Metoda Lean startup oraz analiza stanowiska metodą KLASP)
3. Obecność – dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności (1 nieusprawiedliwiona, 1 usprawiedliwiona)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Psychologia. Podręcznik akademicki t III. GWP, Gdańsk, następujące rozdziały z podręcznika: Bańka, A., Psychologia pracy Bańka, A., Psychologia organizacji
Tyszka, T., Psychologia ekonomiczna
Eliasz, J., Psychologia środowiskowa;
Schultz D.P., Schultz S.E., (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.
Literatura uzupełniająca:
Biela A. 1975. Psychologiczna aktualność tez encykliki Laborem exercens Jana Pawła II. W: Gałkowski (red) \\\"Laborem exerces\\\" Jana Pawła II tekst i komentarze, RW KUL, Lublin 4.
Biela A. (red) Kwestionariusz Lubelski Analizy Stanowiska Pracy (KLASP) Lublin: RW KUL.
Chmiel N. (red.) 2003. Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk: GWP.
Makin, P., Cooper C., Cox, Ch. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: PWN.
Łoboda M., 1990. Czynniki stresogenne w organizacji.[W]. A. Biela (red.): \"Stres w pracy zawodowej. Lublin: RW KUL.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-20poniedziałekC-503 17:30 - 19:10