Pedagogika (CE) (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-poznanie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki
C2-uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki
C3-rozwiajanie umiejętności rozumienia problemów wychowawczych
C4-uwrazliwienie na problemy etyczne w pracy pedagoga
Wymagania wstępne
W1-wiedza z zakresu psychologii wychowania i nauczania
W2-znajomość kierunków psychologicznych (historia psychologii)
W3-zainteresowanie problemami wychowania
W4-strój godny, dostosowany do miejsca i okoliczności oraz umiejętność odraczania zaspokajania potrzeb zw. z jedzeniem i piciem (wyjątek: wskazania lekarskie), żuciem gumy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 zna terminologię oraz ma wiedzę na temat pedagogiki jako nauki
K_W14 zna zasady realizowania procesu wychowawczego w ramach poszczególnych szkół pedagogicznych
K_W15 zna i rozumie zasady etyki zawodowej pedagoga
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 integruje wiedze z zakresu pedagogiki i psychologii dotyczącą funkcjonowania dzieci i młodzieży w różnych kontekstach społecznych
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu pedagogiki z poszanowaniem zasad własności intelektualnej
K_U05 umie prawidłowo zidentyfikować zasady i przebieg procesu wychowawczego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę doskonalenia warsztatu pracy pedagoga
K_K06 ma świadomość specyfiki relacji interpersonalnej w procesie wychowania
Metody dydaktyczne
wykład, projekcja filmów, rozmowa, dzielenie się doświadczeniem
Treści programowe przedmiotu
1. Pedagogika jako nauka (podstawowe terminy i rozróżnienia pojęciowe, przedmiot oraz główne i szczegółowe zadania pedagogiki, subdyscypliny pedagogiki, działy współczesnej pedagogiki, nauki współpracujące z pedagogiką)
2. Metodologia badań pedagogicznych (orientacje badawcze, funkcje badań pedagogicznych, metody, techniki i narzędzia badawcze)
3. Wychowanie (sposoby rozumienia wychowania, cechy wychowania, metody wychowania, wychowanie a teorie osobowości, wartości i cele wychowania, dynamizmy wychowania)
4. Systemy wychowawcze: wychowanie chrześcijańskie (podstawy i główne idee, pedagogia Jezusa), wychowanie liberalne (geneza, podstawy, zasady i główne idee), wychowanie socjalistyczne (geneza, zasady, idee)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenia na podstawie wyników egzaminu pisemnego (pytania otwarte):
ocena niedostateczna - 50% lub mniej maksymalnej punktacji
ocena dostateczna - 51-74% maksymalnej punktacji
ocena dobra - 75-90% maksymalnej punktacji
ocena bardzo dobra - 91-100% maksymalnej punktacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ciechaniewicz W. /red./(2000). Pedagogika. Warszawa: PZWL.
Herzog W. (2006). Pedagogika a psychologia. Kraków: Wyd.WAM.
Kunowski S. (2004). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wyd. Salezjańskie.
Śliwerski B. (2001). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin