Organizacje międzynarodowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Kosienkowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ukazanie genezy, ewolucji, specyfiki, struktury i zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych.
C2 - Zapoznanie studentów z wybranymi organizacjami międzynarodowymi
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych.
Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką.
W2 - umiejętność analizowania tekstów źródłowych.
W3 - umiejętność rzeczowej dyskusji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania powstawania i funkcjonowania organizacji międzynarodowych.
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. działalności organizacji międzynarodowych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. organizacji międzynarodowych.
K_U05 Absolwent potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące organizacji międzynarodowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych, szczególnie organizacji międzynarodowych.
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy, dotyczącej organizacji międzynarodowych.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, analiza przypadków.
Treści programowe przedmiotu
I. Organizacje międzynarodowe – zagadnienia wstępne
1. Pojęcie i cechy specyficzne organizacji międzynarodowych
2. Geneza i ewolucja organizacji międzynarodowych
3. Typologia organizacji międzynarodowych
4. Organizacje międzynarodowe – cechy ustroju (powstawanie i zakończenie istnienia, statuty, członkostwo, finansowanie).
5. Podmiotowość organizacji międzynarodowych
6. Funkcje organizacji międzynarodowych
7. Struktura i decyzje organizacji międzynarodowych
II. Charakterystyka wybranych organizacji międzynarodowych (ONZ, OBWE, NATO, Rada Europy)
III. Polska w organizacjach międzynarodowych (ONZ, OBWE, Rada Europy).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie pisemnej.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć i problemów
(U) - Student nie potrafi prawidłowo interpretować przepisów dotyczących organizacji międzynarodowych
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia przedmiotowe i problemy
(U) - Student potrafi prawidłowo interpretować niektóre przepisy dotyczące organizacji międzynarodowych
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów i problemów przedmiotowych
(U) - Student potrafi prawidłowo interpretować większość przepisów dotyczących organizacji międzynarodowych.
(K) - Student zna sposoby pracy indywidualnej i w grupie
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy i problemy
(U) - Student potrafi prawidłowo interpretować przepisy dotyczące organizacji międzynarodowych
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz w ramach grupy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006.
2. Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009.
3. Polska w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin