Doktryny militarne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Szabaciuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1: Zapoznanie z głównymi doktrynami militarnymi
C 2: Analiza skuteczności i adekwatności poszczególnych doktryn militarnych
Wymagania wstępne
W 1: Znajomość historii powszechnej XX w. - poziom średni
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Umiejętności:
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym dot. bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł.
Kompetencje:
K_K02 posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej.
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Wiedza:
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa
Metody dydaktyczne
Konwersatorium
Treści programowe przedmiotu
1. Doktryna i strategia militarna
2. Doktryna wojny pozycyjnej i wojny manewrowej
3. Doktryna wojny błyskawicznej
4. Doktryna wojny powietrznej
5. Doktryna wojny morskiej
6. Doktryna wojny pancernej
7. Doktryna pionowego uderzenia
8. Doktryna wojny prewencyjnej
9. Doktryna wojny zastępczej
10. Doktryna wojny partyzanckiej
11. Doktryna wojny z terroryzmem
12. Doktryna wojny hybrydowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
60% oceny: test semestralny (wiedza); 40% ocena merytoryczna uczestnictwa w zajęciach (umiejętności i kompetencje)
100%-90% oceny końcowej bdb; 80-90% db; 60-80% dst; poniżej 60% ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1) Clausewitz C. v., O wojnie, Warszawa 2010.
2) Parker G. red., Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 2008.
3) Keegan J., , Historia wojen, Warszawa 1998.
5) Münkler H., Wojny naszych czasów, przeł. K. Matuszek, Warszawa 2004.
6) Solarz J., , Doktryny militarne XX wieku, Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę