Międzynarodowy handel bronią (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Kuć
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1Przedstawienie problematyki międzynarodowego handlu bronią
Wymagania wstępne
W1Znajomość podstawowej terminologii z zakresu bezpieczeństwa
W2Znajomość podstawowej terminologii prawniczej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
(W)Student potrafi definiować broń i handel bronią K_W07
(W)Student potrafi definiować międzynarodowy handel bronią K_W07
(W)Student potrafi identyfikować uwarunkowania i zależności w międzynarodowym handlu bronią K_W03
(W)Student zna problematykę nielegalnego handlu bronią K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
(U)Student potrafi analizować dane statystyczne dotyczące międzynarodowego handlu bronią K_U06
(U)Student potrafi oceniać zagrożenia w międzynarodowym handlu bronią K_U09
(U)Student potrafi prawidłowo wnioskować w obszarze problematyki międzynarodowego handlu bronią K_U06
(U)Student potrafi analizować międzynarodowy handel bronią w kontekście uwarunkowań polityczno-ekonomicznych państw K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
(K)Student jest otwarty na problemy międzynarodowego handlu bronią K_K03
(K)Student potrafi prawidłowo pracować w grupie K_K03
(K)Student potrafi prawidłowo określać priorytety służące do realizacji powierzonych zajęć K_K07
(K)Student potrafi zorganizować warsztat pracy K_07
Metody dydaktyczne
Wykład. Analiza przepisów prawnych. Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Definicja broni. Rodzaje broni. Znaczenie broni w kulturze i polityce państw. Broń jako towar. Pojęcie handlu i obrotu bronią. Pojęcie międzynarodowego handlu bronią. Geopolityka a handel bronią. Legalne i nielegalne rynki handlu bronią (charakterystyka białego, czarnego i szarego rynku handlu bronią). Globalny rynek handlu bronią. Charakterystyka międzynarodowego handlu bronią w świetle wyników badań Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem. Handel bronią jako element stosunków polityczno-ekonomicznych. Handel bronią jako narzędzie oddziaływania w polityce zagranicznej państw. Normatywne podstawy międzynarodowego handlu bronią. Traktat o handlu bronią. Handel bronią - kontrola i przeciwdziałanie proliferacji (kontrola broni konwencjonalnej i broni jądrowej). Konflikty międzynarodowe a handel bronią. Dane statystyczne dotyczące międzynarodowego handlu bronią. Procesy globalizacji i internacjonalizacji a problemy międzynarodowego handlu bronią. Rola służb specjalnych na rynkach broni.Przestępczość związana z handlem bronią (nielegalny handle bronią jako przejaw przestępczości zorganizowanej). Handel bronią w kontekście zjawiska terroryzmu międzynarodowego. Dostęp do broni wybranych państwach świata (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Meksyk, Brazylia). Problematyka etyczna w międzynarodowym handlu bronią. Międzynarodowy handel bronią a prywatyzacja bezpieczeństwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W)Student nie zna problematyki poruszanej na zajęciach
(U)Student nie potrafi zastosować przekazanej wiedzy do rozwiązania zadanych problemów
(K)Student nie potrafi zorganizować warsztatu pracy
Na ocenę dostateczną
(W)Student zna wybrany zakres wiedzy przekazywanej na zajęciach
(U)Student w podstawowym zakresie potrafi zastosować niektóre elementy wiedzy do rozwiązywania zadanych problemów
(K)Student potrafi w podstawowym zakresie zorganizować warsztat pracy
Na ocenę dobrą
(W)Student zna większość treści przekazywanych w trakcie zajęć
(U)Student potrafi zastosować wiedzę do realizacji zadań
(K)Student dobrze organizuje warsztat pracy
Na ocenę bardzo dobrą
(W)Student zna wszystkie treści przekazane w trakcie zajęć
(U)Student potrafi w pełni wykorzystać całość wiedzy do rozwiązywania stawianych problemów
(U)Student bardzo dobrze organizuje warsztat pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M.Soboń, Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną. Bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo, Poznań 2017
M.Zachara, Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Kraków 2010
P.Chlebowicz, Nielegalny handel bronią. Studium kryminologiczne, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:
R.Kuźniar, E.Halżak, J.Symonides, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2003
P.Żurawski, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin