Bezpieczeństwo w rejonie Azji i Pacyfiku (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Szabaciuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1: Ukazanie miejsca regionu Azji i Pacyfiku w globalnym systemie bezpieczeństwa
C 2: Przybliżenie podstawowych uwarunkowań, aktorów i głównych problemów szeroko rozumianego bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku
C 3: Przybliżenie specyfiki poszczególnych subregionów: Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowej oraz Australii i Oceanii.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie sytuacją międzynarodową w regionie Azji i Pacyfiku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Umiejętności:
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U10 Absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat norm etycznych, które obowiązują w relacjach międzyludzkich.
Wiedza:
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej
Kompetencje:
K_K01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych.
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych
Metody dydaktyczne
Konwersatorium
Treści programowe przedmiotu
1. Korea Północna – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowe w rejonie Azji Wschodniej
2. Doktryna militarna Japonii: uwarunkowania i perspektywy
3. Doktryna militarna Chińskiej Republiki Ludowej
4. Bezpieczeństwo ekonomiczne
5. Bezpieczeństwo ekologiczne
6. Bezpieczeństwo militarne
7. Konflikty etnoreligijne i ruchy separatystyczne w regionie Azji i Pacyfiku
8. Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe i zagrożenia asymetryczne w regionie Azji i Pacyfiku
9. Procesy migracyjne w regionie Azji i Pacyfiku i ich wpływ na sytuację poszczególnych państw
10. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa narodowego w regionie Azji i Pacyfiku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
60% oceny: test semestralny (wiedza); 40% ocena merytoryczna uczestnictwa w zajęciach (umiejętności i kompetencje)
100%-90% oceny końcowej bdb; 80-90% db; 60-80% dst; poniżej 60% ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, pod red. Bogusławy Skulskiej i Przemysława Skulskiego, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca:
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, red. A. Szabaciuk et. al., t. 2, Azja i Pacyfik, Lublin 2016.
P. Pacuła, Przyszłość Korei Północnej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2012, nr 3-4.
L. Buczek, Zagrożenia bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim za rządów Kim Dzong Una, „Roczniki Nauk Prawnych”, 2016, nr 1.
R. Wiśniewski, Ewolucja polityki bezpieczeństwa Japonii po zimnej wojnie. Od „państwa moratorium” do „strategicznej normalności”, „Przegląd Strategiczny”, 2011, nr 2.
M. Smolarek, Narodowa strategia obrony Chińskiej Republiki Ludowej, „Przegląd Naukowo Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 2012, nr 2.
K. Kozłowski, Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2013.
R. Rosicki, Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2010, nr 2.
K. Wardin, Zagrożenie bezpieczeństwa transportu ropy naftowej i piractwem morskim. Projektowana budowa kanału Kra w Tajlandii w celu ominięcia Cieśniny Malakka, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2008.
A. Niwczyk, Ugrupowania terrorystyczne w Azji Południowo-Wschodniej. Jemaah Islamiyah – strategia i taktyka działania, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2008.
D. Czywilis, Wojna z terroryzmem międzynarodowym w Azji Południowo-Wschodniej: reintegracja systemu bezpieczeństwa?, [w:] Bezpieczeństwo współczesnej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2015.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę