Badania marketingowe (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dariusz Wadowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Dostarczenie wiedzy na temat celów, funkcji, podstawowych metod i narzędzi badań marketingowych
C2 – Ukształtowanie umiejętności samodzielnego projektowania prostego badania marketingowego
C3 – Ukształtowanie umiejętności dostrzegania rozmaitych uwarunkowań i konsekwencji badań marketingowych
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza na temat marketingu, reklamy, PR
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student opisuje znaczenie, istotę i funkcje badań marketingowych w procesach komunikowania rynkowego (K_W08)
2. Student opisuje podstawowe podejścia metodologiczne w badaniach marketingowych (K_W12)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student projektuje i przeprowadza proste badania marketingowe, dobiera metody i narzędzia, prezentuje wyniki badania (K_U05)
2. Student posługuje się specjalistyczną terminologią związaną z badaniami marketingowymi (K_U07)
3. Student planuje działania badawcze z rozumiejąc motywy i wzory ludzkich zachowań rynkowych oraz istotę działań komunikacyjnych realizowanych w przestrzeni rynku (K_U02)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student posiada świadomość własnej wiedzy i umiejętności, wykazuje aktywność w rozwijaniu swoich kompetencji badawczych (K_K01)
2. Student wykazuje wrażliwość na etyczne aspekty badań marketingowych, uwzględnia w swoich działaniach badawczych standardy etyczne (K_K06)
Metody dydaktyczne
Pogadanka
Dyskusja grupowa
Burza mózgów
Klasyczna metoda problemowa
Metoda projektów
Treści programowe przedmiotu
1. Istota, cele, funkcje, rodzaje, zakres badań marketingowych
2. Etapy procesu badawczego, projekt badania
3. Główne podejścia, metody i techniki badań marketingowych
4. Projektowanie własnego badania marketingowego (sondaż)
5. Budowa kwestionariusza badawczego i dobór próby
6. Opracowanie i prezentacja wyników badania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Składniki oceny:
- Obecność na zajęciach - 20%
- Praca ćwiczeniowa: przygotowanie i wykonanie prostego badania marketingowego, raport z badań: 80%

Ocena niedostateczna
Wiedza: student nie potrafi opisać znaczenia, istoty, funkcji badań marketingowych oraz usytuować ich w kontekście procesów komunikowania rynkowego; nie zna podstawowych podejść metodologicznych w badaniach marketingowych
Umiejętności: student nie potrafi zaprojektować i przeprowadzić prostego badania marketingowego, dobrać metod i narzędzi badawczych, zaprezentować wyników; nie posługuje się specjalistyczną terminologią; nie planuje działań badawczych z uwzględnieniem specyfiki ludzkich zachowań komunikacyjnych
Kompetencje: student nie podejmuje refleksji nad własną posiadaną wiedzą i umiejętnościami, nie wykazuje aktywności w rozwijaniu kompetencji badawczych; nie uwzględnia w swoich badaniach standardów etycznych
Ocena dostateczna
Wiedza: student potrafi opisać znaczenie, istotę, funkcje badań marketingowych na poziomie ogólnym; zna niektóre podstawowe podejścia metodologiczne w badaniach marketingowych
Umiejętności: student potrafi zaprojektować i przeprowadzić proste badanie marketingowe korzystając z dostarczonego wzorca oraz zaprezentować wyniki poprzez ich odtworzenie; częściowo posługuje się specjalistyczną terminologią; planuje działania badawcze nie wnikając w specyfikę ludzkich zachowań komunikacyjnych
Kompetencje: student sporadycznie i w ograniczonym zakresie podejmuje refleksję nad posiadaną wiedzą i umiejętnościami, wykazuje podstawową aktywność w rozwijaniu kompetencji badawczych; uwzględnia w swoich badaniach wybrane standardy etyczne
Ocena dobra
Wiedza: student potrafi opisać znaczenie, istotę, funkcje badań marketingowych w sposób rozwinięty w niektórych aspektach; zna podstawowe podejścia metodologiczne w badaniach marketingowych
Umiejętności: student potrafi zaprojektować i przeprowadzić proste badanie marketingowe wykazując samodzielność oraz zaprezentować wyniki badań; posługuje się specjalistyczną terminologią; planuje działania badawcze uwzględniając specyfikę ludzkich zachowań komunikacyjnych
Kompetencje: student w przeciętnym zakresie podejmuje refleksję nad posiadaną wiedzą i umiejętnościami, wykazuje aktywność w rozwijaniu kompetencji badawczych; uwzględnia w swoich badaniach standardy etyczne
Ocena bardzo dobra
Wiedza: student potrafi bezbłędnie i w sposób rozwinięty opisać znaczenie, istotę, funkcje badań marketingowych; wykazuje pogłębioną znajomość podstawowych podejść metodologicznych w badaniach marketingowych
Umiejętności: student potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić proste badanie marketingowe oraz zaprezentować wyniki badań z wysokim stopniem kreatywności; biegle i swobodnie posługuje się specjalistyczną terminologią; planuje działania badawcze uwzględniając specyfikę ludzkich zachowań komunikacyjnych
Kompetencje: student systematycznie i w szerokim zakresie podejmuje refleksję nad posiadaną wiedzą i umiejętnościami, wykazuje intensywną aktywność w rozwijaniu kompetencji badawczych; uwzględnia w swoich badaniach wszystkie standardy etyczne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Warszawa 2002
Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Kraków 2003
Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa 2011
Kaden R.J., Badania marketingowe, Warszawa 2008
Maison D., Noga-Bogomilski A., Badania marketingowe: od teorii do praktyki, Gdańsk 2007
Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2008
Pieczykolan R., Informacja marketingowa, Warszawa 2005
Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Warszawa 2002
Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Kraków 2006
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę