Event Marketing (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Szwed
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studenta z definicją event marketingu oraz rodzajami eventów marketingowych
C2. Po odbyciu cyklu zajęć student potrafi zaplanować event marketingowy przy pomocy narzędzi marketingowych
Wymagania wstępne
W1. Podstawowa wiedza na temat marketingu- znajomość definicji, teoretyków
W2. Umiejętność wykazania podstawowych narzędzi marketingowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student wie co oznacza pojęcie event marketing, potrafi swobodnie posługiwać się definicjami oraz wymienić twórców oraz teoretyków, zna również podstawowe narzędzia do tworzenia eventów marketingowych

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi zaplanować event marketingowy dla wybranej branży/ firmy, potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, określić budżet, stworzyć plan zadań jak i prognozować efekty działań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student uczy się efektywności, umiejętności negocjacji i prowadzenia rozmów, ponieważ musi obronić swój plan eventu, uczy się autoprezentcji, zarządzania czasem. Zajęcia kształtują także radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
Metody dydaktyczne
Prezentacja, praca w grupach, dyskusja, symulacje decyzyjne
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie event marketingu: definicje i przedstawiciele
2. Event marketing jako nowa forma sprzedaży
3. Event marketing jako nowa forma prezentacji produktu
4. Marketing sensoryczny a event marketing
5. Event marketing jako wydarzenie kulturalne
6.Jeżeli nie event marketing to...
7. Prezentacje w grupach
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra: student biegle posługuje się definicjami event marketingu, potrafi wymienić twórców i teoretyków, zna narzędzia event marketingu, umie stworzyć własny event i obronić go przed grupą.
Ocena dobra: student potrafi wymienić twórców i definicje, zna podstawowe narzędzia event marketingu, potrafi stworzyć własną koncepcję eventu.
Ocena dostateczna: Student kojarzy definicje event marketingu, wymieni kilku twórców, oraz kilka narzędzi, potrafi stworzyć podstawową koncepcję eventu.
Ocena niedostateczna: Student nie zna definicji ani twórców, nie potrafi wymienić narzędzi jak i stworzyć podstawowego planu eventu.
Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Cieślikowski K, Event Marketing podstawy teoretyczne i rozwiązania, wyd. AWF Katowice 2016
2. Jaworowicz P i M, Event Marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, wyd.DIFIN, Warszawa 2011
3. Red. Grzegorczyk A, Event marketing jako nowa forma procesów komunikacyjnych, Wyd. WSP 2009
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę