Scenariusz filmowy (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Jacek Dąbała
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przygotowanie studenta do napisania profesjonalnego scenariusz filmowego.
Wymagania wstępne
Przyjęcie na studia,podstawowe umiejętności pisarskie i potrzeba tworzenia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W13 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin komunikacji społecznej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
Zapoznawanie się z teorią scenariopisarstwa. Czytanie profesjonalnych scenariuszy i podręcznika scenariopisarstwa. Pisanie własnych scenariuszy i dyskusja nad ich poprawieniem.
Treści programowe przedmiotu
Jak znajdować pomysł?
Jak tworzyć postaci?
Budowanie \"drabinki\"
Specyfika I aktu
Specyfika II aktu
Specyfika III aktu
Punkty zwrotne
Poprawianie scenariusza
Sprzedawanie scenariusza
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne na podstawie napisanego fragmentu lub całego scenariusza.
ndst- brak aktywności na zajęciach i wykonanych zdań
dst - podstawowa aktywność i wykonanie niektórych zdań
db - aktywność i wykonywanie zdań na akceptowalnym profesjonalnym poziomie
bdb - aktywność, znajomość teorii scenariopisarstwa i dojrzałe profesjonalnie wykonane zadań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. L.Hunter, Kurs pisania scenariuszy, Myślenice 2013
2. R.G. Frensham, Jak napisać scenariusz, Kraków 1998
3. R.U.Russin, W.M.Downs, Jak napisać scenariusz filmowy, Warszawa 2005
4. M.Schabenbeck, Format scenariusza filmowego, Warszawa 2008
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę