Format telewizyjny (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Sosnowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Zdobycie wiedzy i umiejętości na temat tworzenia formatu telewizyjnego
C2: Zdobycie wiedzy i umiejętności analizy i oceny jakości formatu telewizyjnego.
Wymagania wstępne
W1: Podstawowa wiedza na temat scenariusza telewizyjnego.
W2: Podstawowa wiedza na temat gatunków telewizyjnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W: Student posiada wiedzę z zakresu formatu telewizyjnego. Student ma wiedzę związaną z pracą nad formatem telewizyjnym (scenariusz, produkcja, zespół produkcyjny, uczestnicy). Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania mediów (K_W14), uczestnikach procesu komunikowania (K_W15) i etyki dziennikarskiej (K_W19)
U: Student potrafi ocenić i zanalizować gatunki formatu telewizyjnego. Potrafi samodzielnie, wzorując się na przykładach z telewizji, stworzyć format telewizyjny. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne (K_U12 ) Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania – praca w zespole produkcyjnym (K_U13). Potrafi ocenić własną pracę i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu dziennikarskim (K_U14)
K: Student potrafi pracować w zespole. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych (K_K03). Student jest wrażliwy na etyczną stronę zawodu dziennikarza (K_K04 , K_K05).
Metody dydaktyczne
analiza przypadków, analiza projektów (własne działania dziennikarskie indywidualne i grupowe)
Treści programowe przedmiotu
1. Tworzenie zespołów produkcyjnych (twórców i wykonawców realizacyjnych formatów telewizyjnych).
2. Analiza polskiego i zagranicznego rynku formatów telewizyjnych. Jakość produktu telewizyjnego.
3. Etyczny wymiar formatu telewizyjnego (etyka zawodu, kontekst uczestników programów, granice prywatności)
4. Ćwiczenie z zakresu tworzenia muzycznych/tanecznych formatów telewizyjnych (kopia, adaptacja formatu)
5. Ćwiczenie z zakresu tworzenia teleturniejowych formatów telewizyjnych (kopia, adaptacja formatu)
6. Ćwiczenia z zakresu tworzenia formatów serialowych (kopia, adaptacja formatu).
7. Scenariusz autorskiego formatu telewizyjnego – projekt końcowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
W: Student nie posiada wiedzy z zakresu formatu telewizyjnego i pracy związanej z formatem telewizyjnym, uczestnikach procesu komunikowania i etyki dziennikarskiej.
U: Student nie potrafi ocenić i zanalizować gatunków formatu telewizyjnego. Nie potrafi samodzielnie, wzorując się na przykładach z telewizji, stworzyć formatu telewizyjnego oraz nie potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi. Nie potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; nie umie przyjmować i wyznaczać zadań – praca w zespole produkcyjnym.
K: Nie jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i nie jest wrażliwy na etyczną stronę zawodu dziennikarza.

OCENA DOSTATECZNA
W: Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu formatu telewizyjnego i pracy związanej z formatem telewizyjnym, uczestnikach procesu komunikowania i etyki dziennikarskiej.
U: Student potrafi dostatecznie ocenić i zanalizować gatunki formatu telewizyjnego. Nie potrafi w pełni samodzielnie, wzorując się na przykładach z telewizji, stworzyć poprawnego formatu telewizyjnego. Potrafi w sposób dostateczny posługiwać się zasadami i normami etycznymi. Potrafi, lecz nie zawsze skutecznie, pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować, ale nie potrafi wyznaczać zadań.
K: Jest dostatecznie gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i potrafi być wrażliwy na etyczną stronę zawodu dziennikarza.


OCENA DOBRA
W: Student posiada dobrą wiedzę z zakresu formatu telewizyjnego i pracy związanej z formatem telewizyjnym, uczestnikach procesu komunikowania i etyki dziennikarskiej.
U: Student potrafi dobrze ocenić i zanalizować gatunki formatu telewizyjnego. Potrafi samodzielnie, wzorując się na przykładach z telewizji, stworzyć dobry format telewizyjny oraz potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadań.
K: W większości sytuacji jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i jest wrażliwy na etyczną stronę zawodu dziennikarza.

OCENA NIEDOSTATECZNA
W: Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu formatu telewizyjnego i pracy związanej z formatem telewizyjnym, uczestnikach procesu komunikowania i etyki dziennikarskiej.
U: Student potrafi bardzo dobrze ocenić i zanalizować gatunki formatu telewizyjnego. Potrafi samodzielnie, wzorując się na przykładach z telewizji, stworzyć format telewizyjny oraz potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi. Potrafi bardzo dobrze pracować w zespole pełniąc różne role; umie bardzo dobrze przyjmować i wyznaczać zadań – praca w zespole produkcyjnym.
K: Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i jest wrażliwy na etyczną stronę zawodu dziennikarza.
SPOSÓB WERYFIKACJI:
Aktywność
Końcowe zaliczenie ustne - w formie prezentacji multimedialnej ukazującej autorską koncepcję formatu telewizyjnego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Mikulski J., Format programu telewizyjnego a normy kulturowe. Przypadek reality show „Rolnik szuka żony”, Naukowy Przegląd Dziennikarski 2016, Nr 1

Sosnowska J. , Serial formatowany na polskim rynku telewizyjnym, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017, nr 1

Pinkalski Z., Prawna ochrona formatów telewizyjnych, Warszawa 2015.

Siuda P, Homogenizacja i amerykanizacja globalnej popkultury, „Kultura -Historia -Globaliza- cja”2011, nr 10.

inne pomoce dydaktyczne:
Bazy archiwum internetowego prasy, radia i telewizji oraz Internetu.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę