Małe formy reporterskie (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zajęcia uczą teoretycznych zasad budowy małych form reporterskich według standardów obowiązujących w Polskim Radiu.
C 2 Student uczy się praktycznego działania reporterskiego w oparciu o sprzęt rejestrujący (rejestratory cyfrowe z zewnętrznym mikrofonem).
C 3 Student uczy się także zbierania informacji (w oparciu o komunikację internetową i bezpośrednie rozmowy) oraz weryfikowania źródeł.
C4 Studenci uczą się również zasad etycznych pracy reportera radiowego.
Wymagania wstępne
W1 znajomość radiowych programów informacyjnych prezentujących małe formy reporterskie.
W2 Podstawowa znajomość programów komputerowych do obróbki dźwięku.
W3 Podstawowa znajomość cyfrowych urządzeń rejestrujących.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA (W11, W13, W15, W19)
W 01 student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą teoretycznych zasad budowy małych form reporterskich.
W 02 student potrafi praktycznie wykonać małe formy reporterskie wykorzystując odpowiednie narzędzia.
W 03 wie jak zebrać i zweryfikować informacje kierując się znajomością sztuki reporterskiej
i zasad etyki.

UMIEJĘTNOŚCI wg kodów (U04, U05, U08, U09, U12, U14)
U1 Pogłębiona umiejętność redakcji nagrań(z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania).
U2 Pogłębiona umiejętność korzystania ze sprzętu reporterskiego.
U3 Umiejętność wyszukiwania informacji przydatnych do nagrań oraz weryfikowanie źródeł.
U4 Umiejętność prowadzenia rozmów pod kątem małych form reporterskich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje
samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K 02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej.
Metody dydaktyczne
Zajęcia polegają na omawianiu poszczególnych nagrań reporterskich wykonywanych przez profesjonalnych dziennikarzy oraz studentów. Analizowane są poszczególne rozwiązania, między innymi, wykorzystanie efektów dźwiękowych, poszczególnych wypowiedzi i muzycznego tła. W dużym stopniu student pracuje nad własnymi nagraniami dokonywanymi podczas różnego rodzaju imprez, spotkań czy konferencji. Wcześniej prowadzący zajęcia przygotowuje studentów teoretycznie do wykonania nagrań.
Treści programowe przedmiotu
1.Prace nagraniowe w wykorzystaniem sprzętu rejestracyjnego.
2.Praca w edytorze służącym do obróbki dźwięku.
3.Etapy pracy nad końcową publikacją małej formy.
4.Etyczne zasady zbierania informacji i publikacji (w tym znajomość odpowiednich aktów prawnych).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawowym elementem wpływającym na ocenę studenta jest wykonanie własnej pracy reporterskiej. Nagranie powinno mieć długość do 4 minut. Musi być zróżnicowane pod względem treści (oryginalności tematu) jak i efektów dźwiękowych.
Pod uwagę jest brana także aktywność podczas zajęć, udział w dyskusjach i pomysły dotyczące prezentowanych nagrań (wyłapywanie błędów i niedociągnięć).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Produkcja radiowa - Robert McLelish - Wydawnictwo UJ 2007
Radio Historia i współczesność - Marcin Hermanowski , Wiesława Kubaczewska
Branżowe portale internetowe: m.in. Wirtualnemedia.pl oraz Press.pl. Strony internetowe zawierające małe formy reporterskie, przede wszystkim Polskie Radio (I,II,III) oraz rozgłośnie regionalne Polskiego Radia.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę