Radio lokalne i regionalne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie ze specyfiką lokalnych i regionalnych stacji radiowych.
C2 Określenie funkcji radia w lokalnej społeczności.
C3 Kształtowanie dziennikarskich umiejętności kształtowania przekazu o lokalnej społeczności
Wymagania wstępne
Ogólna znajomość rynku medialnego oraz specyfiki przekazu radiowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, w odniesieniu do społeczności lokalnych i lokalnych instytucji medialnych
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach
systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych na przykładzie lokalnych stacji radiowych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów w zakresie dziennikarstwa lokalnego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
analiza pragmatyczna przekazu radiowego, dyskusja, elementy metody design thinking, samodzielny projekt dziennikarski związny z tematyką lokalną realizowany pod opieką prowadzącego
Treści programowe przedmiotu
1. Specyfika radia regionalnego i lokalnego (funkcje społeczne i praktyka redakcyjna)
2. Praktyka profilowania informacji lokalnych
3. Styl dziennikarstwa radiowego w rozgłośniach lokalnych
4. Radiowe akcje społeczne, interwencje, reagowanie w sytuacjach kryzysowych
5. Prezentacja własnych projektów, dyskusja, ocena
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny

ocena bardzo dobra
W: Student ma szeroką wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, w odniesieniu do społeczności lokalnych i lokalnych stacji radiowych. Student ma ugruntowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej w kontekście funkcjonowania lokalnych rozgłośni radiowych

U: Student potrafi dokonać samodzielnie trafnych obserwacji i interpretacji złożonych zjawisk społecznych w otoczeniu lokalnym; wnikliwie analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej a zarazem posiada umiejętność bardzo dobrego prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie dziennikarstwa lokalnego

K: Student bardzo odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, kreatywnie projektuje i rzetelnie wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej w obszarze właściwym dla funkcjonowania radiofonii lokalnej i regionalnej

ocena dobra
W: Student ma dobry poziom wiedzy o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, w odniesieniu do społeczności lokalnych i lokalnych stacji radiowych. Student ma ugruntowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej w kontekście funkcjonowania lokalnych rozgłośni radiowych

U: Student potrafi dokonać przy nieznacznej pomocy prowadzącego trafnych obserwacji i złożonych interpretacji zjawisk społecznych w otoczeniu lokalnym; poprawnie analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej a zarazem posiada umiejętność dobrego prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie dziennikarstwa lokalnego

K: Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, w sposób prawidłowy, choć nienowatorski projektuje i z poprawnie wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej w obszarze właściwym dla funkcjonowania radiofonii lokalnej i regionalnej

ocena dostateczna
W: Student ma zadowalającą wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, w odniesieniu do społeczności lokalnych i lokalnych stacji radiowych. Student ma dostateczną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej w kontekście funkcjonowania lokalnych rozgłośni radiowych

U: Student potrafi dokonać pod kierunkiem prowadzącego prawidłowych obserwacji i interpretacji najważniejszych zjawisk społecznych w otoczeniu lokalnym; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej a zarazem posiada dostateczną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie dziennikarstwa lokalnego

K: Student z dostateczną odpowiedzialnością przygotowuje się do swojej pracy, wzorując się na modelowych formułach projektuje i z zadowalającym zaangażowaniem wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej w zakresie właściwym dla funkcjonowania radiofonii lokalnej i regionalnej

ocena niedostateczna
W: Student nie dysponuję wiedzą o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, w odniesieniu do społeczności lokalnych i lokalnych stacji radiowych. Student nie wykazuje wiedzy o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej w kontekście funkcjonowania lokalnych rozgłośni radiowych

U: Student nie potrafi dokonać samodzielnych i trafnych obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w otoczeniu lokalnym; nie analizuje ich powiązań z różnymi obszarami działalności medioznawczej a zarazem posiada niedostateczną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w w zakresie dziennikarstwa lokalnego

K: Student nie przygotowuje się odpowiedzialnie do swojej pracy, nie projektuje i nie podejmuje działań z zakresu komunikacji społecznej w obszarze właściwym dla funkcjonowania radiofonii lokalnej i regionalnej

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
Opracowanie projektu dziennikarskiego według wskazanych kryteriów (szczegółowe kryteria oceny: adekwatność, samodzielność, własny twórczy wkład w projekt, poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, zaangażowanie, staranność wykonania materiałów) oraz prezentacja przed grupą (poprawność argumentacji, spójność i klarowność przekazu)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. R. Kowalczyk, Radio lokalne w Polsce. Poznań 2007.
2. M. Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2005.
3. A. Ryczkowski, Publiczne radio regionalne. Funkcje społeczne i dylematy regionalnego rynku medialnego, Kraków 2014.
5. U. Doliwa, Serwis informacyjny jako ważny element realizacji misji regionalnych rozgłośni radiowych na przykładzie Radia Olsztyn, \"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica\" 2017, nr 1.
5. M. Drożdź, Misyjność radia lokalnego, w: Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Lublin 2011.
6. L. Szot Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wrocław 2016.
7. Bieżąca prasa branżowa oraz audycje z aktualnej oferty lokalnych i regionalnych rozgłośni radiowych

Lektura uzupełniająca:
1. G. Starkey, Local Radio, Going Global, London-New York 2011.
2. R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Poznań 2008.
3. J. Kreft, Radio regionalne w Internecie. Strategiczne wyzwania, w: Przyszłość dziennikarstwa radiowego, red. J. Kania, J. Kreft, B. Nierenberg, Kraków 2016.
4. A. Wójciszyn-Wasil, Kanonizacja Jana Pawła II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin, [w:] Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. J. Olędzki, T. Sasińska-Klas, Warszawa 2016.
5. Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, red. S. Michalczyk, D. Krawczyk, Mikołów 2016.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę