Specjalistyczne programy radiowe (muzyczne, polityczne, dziecięce, sportowe) (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z formułą i warunkami produkcji specjalistycznych audycji radiowych. Kształtowanie kompetencji dziennikarskich koniecznych do przygotowania i prowadzenia programów eksperckich.
Kontynuacja zajęć z semestru zimowego.
Wymagania wstępne
1. Ogólna wiedza z zakresu dziennikarstwa
2. Zainteresowanie specyfiką pracy radiowej
3. Otwartość na nowe dziedziny wiedzy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w zakresie produkcji specjalistycznych programów radiowych

K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych na przykładzie radia

K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin i wykorzystywać te umiejętności do realizacji specjalistycznych programów radiowych

K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych wykorzystywanych w produkcji programów radiowych prezentujących tematykę specjalistyczną

K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie przekazując specjalistyczną wiedzę w audycjach radiowych

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, przyjmując te działania jako konieczne dla usprawnienia warsztatu dziennikarza radiowego pracującego przy produkcji specjalistycznego programu radiowego

K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej w obszarze produkcji specjalistycznych programów radiowych
Metody dydaktyczne
Analiza źródeł audialnych, dyskusja dydaktyczna, action learning, learning by doing.
Treści programowe przedmiotu
1. Analiza usytuowania specjalistycznych programów radiowych w ofercie programowej stacji publicznych i komercyjnych rozgłośni radiowych.
2. Analiza i ocena zawartości specjalistycznych produkcji radiowych
3. Zadania i kompetencje dziennikarza, m.in.: research, merytoryczna wiedza, wybór i ujęcie tematu, umiejętność stawiania pytań, formułowanie specjalistycznego przekazu komunikatywnego dla odbiorcy.
4. Wybrane formy radiowe wykorzystywane do prezentacji tematyki specjalistycznej: rozmowa ekspercka, reportaż problemowy, audycja monograficzna.
5. Struktura audycji specjalistycznej, układ elementów programu.
6. Zasady dostosowania języka wypowiedzi eksperckich do wymogów percepcyjnych odbiorcy
7. Warunki atrakcyjności specjalistycznego produktu antenowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
ocena bardzo dobra
W: Student wyróżnia się szeroką wiedzą dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w zakresie produkcji specjalistycznych programów radiowych oraz wiedzą o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej na przykładzie radia

U: Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą zarówno doskonalenia warsztatu pracy dziennikarza radiowego - autora programu specjalistycznego, jak i pogłębiać wiedzę stanowiącą merytoryczna zawartość realizowanej audycji. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień (kultura, sport, polityka), a zarazem wyjątkowo umiejętnie dostosowuje przekaz wiedzy do wymogów percepcyjnych odbiorcy (np. dziecięcego). Ma wysoki poziom umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

K: Student jest bardzo dobrze przygotowany do skutecznego porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, znakomicie rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, bardzo sprawnie dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, przyjmując te działania jako konieczne dla usprawnienia warsztatu dziennikarza radiowego pracującego przy produkcji audycji specjalistycznych. Student z dużą odpowiedzialnością przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania związane z realizacją specjalistycznych programów radiowych.

ocena dobra
W: Student ma dobry poziom wiedzy dotyczącej procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w zakresie produkcji specjalistycznych programów radiowych oraz wiedzy o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej na przykładzie radia

U: Student potrafi z niewielką pomocą prowadzącego zdobywać wiedzę dotyczącą zarówno doskonalenia warsztatu pracy dziennikarza radiowego - autora programu specjalistycznego, jak i pogłębiać wiedzę stanowiącą merytoryczną zawartość realizowanej audycji. Potrafi w sposób dość precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień (kultura, sport, polityka), a zarazem poprawnie dostosowuje przekaz wiedzy do wymogów percepcyjnych odbiorcy (np. dziecięcego). Ma dobry poziom umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

K: Student jest dobrze przygotowany do skutecznego porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, poprawnie dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, przyjmując te działania jako konieczne dla usprawnienia warsztatu dziennikarza radiowego pracującego przy produkcji audycji specjalistycznych. Student z odpowiedzialnością przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania związane z realizacją specjalistycznych programów radiowych.

ocena dostateczna
W: Student ma podstawową wiedzę dotyczącą wybranych procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w zakresie produkcji specjalistycznych programów radiowych oraz wykazuje nieliczne braki wiedzy o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej na przykładzie radia

U: Student kierując się wskazówkami prowadzącego potrafi zdobywać wiedzę dotyczącą zarówno doskonalenia warsztatu pracy dziennikarza radiowego - autora programu specjalistycznego, jak i pogłębiać wiedzę stanowiącą merytoryczną zawartość realizowanej audycji. Potrafi w dostatecznie precyzyjny i spójny sposób wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień (kultura, sport, polityka), a zarazem dostosowuje przekaz wiedzy do wymogów percepcyjnych odbiorcy (np. dziecięcego) jedynie w wybranych aspektach. Ma dostateczny poziom umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

K: Student jest dostatecznie przygotowany do skutecznego porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, zdaje sobie sprawę potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, z pomocą prowadzącego dokonuje samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, przyjmując te działania jako konieczne dla usprawnienia warsztatu dziennikarza radiowego pracującego przy produkcji audycji specjalistycznych. Student nie zawsze z odpowiedzialnością przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania związane z realizacją specjalistycznych programów radiowych.

ocena niedostateczna
W: Student nie dysponuje elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w zakresie produkcji specjalistycznych programów radiowych oraz
wykazuje liczne braki w podstawowej wiedzy o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej na przykładzie radia

U: Student, mimo wskazówek prowadzącego, jedynie w niewielkim stopniu potrafi zdobywać wiedzę dotyczącą zarówno doskonalenia warsztatu pracy dziennikarza radiowego - autora programu specjalistycznego, jak i pogłębiać wiedzę stanowiącą merytoryczną zawartość realizowanej audycji. Nie potrafi w precyzyjny i spójny sposób wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień (kultura, sport, polityka), a zarazem nie umie dostosować przekazu wiedzy do wymogów percepcyjnych odbiorcy (np. dziecięcego). Nie wykazuje dostatecznego poziomu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

K: Student jest niedostatecznie przygotowany do skutecznego porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, nie akceptuje potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, moino pomocy prowadzącego ma trudności z dokonaniem samooceny własnych kompetencji, wyznaczaniem kierunków własnego rozwoju i kształcenia i przyjęciem tych działań jako koniecznych dla usprawnienia warsztatu dziennikarza radiowego pracującego przy produkcji audycji specjalistycznych. Student wykazuje brak odpowiedzialności w przygotowaniu się do swojej pracy, projektowaniu i wykonywaniu działań związanych z realizacją specjalistycznych programów radiowych.

Weryfikacja efektów kształcenia
Realizacja autorskich nagrań radiowych w następujących obszarach tematycznych:
programy dziecięce, naukowe, sportowe/ muzyczne
Szczegółowej ocenie podlegają:
- sposób ujęcia tematu
- dobór i sposób sformułowani pytań
- zachowanie wobec rozmówcy
- warstwa akustyczna nagrania
- oryginalność i atrakcyjność produktu antenowego
Obserwacja postawy studenta podczas zajęć oraz podczas zaliczenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. R. McLeish, Produkcja radiowa, Kraków 2007.
2. B. Hennessy, Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009.
3. P. Andrews, Dziennikarstwo sportowe. Przewodnik praktyczny, Kraków 2005.
4. A. Wójciszyn-Wasil, O literaturze w radiu. Specjalistyczna wiedza w masowym medium, [w:] Poezja i egzystencja: księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
5. K. Piasecki, Wszystkie tajemnice porannego wywiadu [dot. radiowych wywiadów z politykami], \"Press 2014, nr 5
6. M. Zaborski, Warsztat Marcina Zaborskiego [dot. radiowych wywiadów z politykami], \"Press\" 2015, nr 5.
7. G. Kopacz, Długi Tom [dot. legendarnego dziennikarza sportowego B. Tomaszewskiego], \"Press 2013, nr 2.
8 S. Szczepłek. Niebepieczny kontakt. Jak być dziennikarzem sportowym i nie przynieść wstydu swojej redakcji, \"Press\" 2009, nr 4.
9. P. Stańczyk, Specyfika pracy dziennikarza muzycznego w radiu publicznym, \"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica\" 2012, nr 3.

Literatura uzupełniająca:
1. A. Łukasik-Turecka, Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Lublin 2018.
2. M. Wielopolska-Szymura, Dwójka-radio z kulturą. O kulturotwórczej misji Programu II Polskiego Radia. Ujęcie monograficzne, \"Media-Kultura-Komunikacja Społeczna\" 2016, nr 4.
3. A. Wójciszyn-Wasil, Artysta i sztuka we współczesnej narracji radiowej, w: Medialne reprezentacje kultury, t. 1: Literatura, teatr, sztuka, religia, red. A. Sugier-Szerega, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
4. T. Rożek, Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi, Warszawa 2011.
5. M. Białas, Orfeusz technokrata. Media w upowszechnianiu muzyki poważnej, Toruń 2010.
6. Media jako przestrzenie muzyki, red. M. Parus, A. Trudzik, Gdańsk 2016.
7. Agnieszka Garcarek, Realizacje muzycznych formatów stacji radiowych na polskim rynku medialnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 3.
8. Audycje i nagrania radiowe z aktualnej oferty programowej rozgłośni publicznych i komercyjnych.
9. Wybrane artykuły z bieżącej prasy branżowej
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę