Dziennikarz mediów audiowizualnych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Jacek Dąbała
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przygotowanie studentów do świadomego występowania i analizowania mediów audiowizualnych. Wskazywanie na związki teorii z praktyką, konieczność komplementarnego postrzegania złożoności wizji i dźwięku na różnych nośnikach, począwszy od tradycyjnego telewizora aż do horyzontów technologicznych nowych mediów.
Wymagania wstępne
Realizacja programu w ramach planu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz innych sprofilowanych medialnie i komunikologicznie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
K_W12 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych;
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami komunikacji społecznej
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny
Treści programowe przedmiotu
1. Istota myślenia audiowizualnego
2. Budowanie intrygi i napięcia w mediach audiowizualnych
3. Błędy w publicystyce audiowizualnej
4. Quasi-dramaturgia audiowizualności w mediach lokalnych
5. Synergia dźwięku i obrazu
6. Inicjatywa i kreatywność w audiowizualności
7. Profile wartości prezenterów w mediach audiowizualnych
8 Telegeniczność
9. Zagrożenia w pracy prezenterskiej
10. Autoprezentacja
11. Audiowizualność gatunków dziennikarskich
12. Aksjologiczne konsekwencje komunikacji audiowizualnej
13. Wyznaczniki profesjonalizmu w mediach audiowizualnych
14. Audiowizualność a kulisy, struktura i efekt ingerencji dziennikarskiej
15.Audiowizualność w kontekście demokracji i opinii publicznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny.
ocena ndst - brak wymaganej wiedzy
ocena dost - wiedza podstawowa
ocena dobra - wiedza wykraczająca poza podstawy, ujawniająca własne poszukiwania, znajomość teorii i stanu badań
ocena bdb - wiedza kompletna i spójna przekazywana w sposób dojrzały merytorycznie i językowo
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. J. Dąbała, Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji, Lublin 2011
2. J. Dąbała, Media i dziennikarstwo, Kraków 2014
3. Media audiowizualne, pod red. W.Godzica, Warszawa 2010
4. G.Sartori, Homo videns, Warszawa 2015
5. P. Bourdieu, O telewizji. Panowania dziennikarstwa, Warszawa 2019
6. D.Mamet, Reżyseria filmowa, Kraków 2016
7. Pejzaże audiowizualne, pod red. A.Gwóźdź, Kraków 1997
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin