Dziennikarstwo specjalistyczne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Żurakowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 -Ukazanie rynku medialnego i mediów jako przekaźnika informacji specjalistycznych o dużym wpływie na odbiorców

C2 - kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia
C3-kształtowanie warsztatowych umiejętności dziennikarskich
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podobieństw i różnic między komercyjną a publiczną radiofonią
W2 - umiejętność analizowania przekazów medialnych
W3- znajomość postaci i działalności dziennikarzy specjalistycznych

W3 - podstawy obsługi komputera;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych


UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kieru
K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
konwersatorium- prezentacja i analiza medialnych przekazów specjalistycznych
prezentacja multimedialna biogramów wybranych dziennikarzy
dyskusja nad metodami realizacji programów specjalistycznych
praca w grupach
analiza przypadków
przygotowanie projektów praktycznych
Treści programowe przedmiotu
Problematyka konwersatorium dotyczy analizy przekazów dziennikarstwa specjalistycznego z uwzględnieniem nie tylko zawartości merytorycznej ale także drogi zawodowej i osobowości samych dziennikarzy:
1.Prezentacja sylwetek dziennikarzy specjalistycznych
2.Analiza medialnych przekazów specjalistycznych
3.Specyfika mediów publicznych, komercyjnych i cyfrowych.
4.Pozyskiwanie rzetelnych informacji, umiejętność ich weryfikacji.
5. Zabiegi wpływające na atrakcyjność przekazu specjalistycznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna

(W) - Student nie zna specyfiki polskiego rynku medialnego

(U) - Student nie potrafi przywołać przykładów przekazów misyjnych, dziennikarzy specjalistów

(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracyOcena dostateczna

(W) - Student zna podstawowe wiadomości z zakresu rynku medialnego
(U) - Student potrafi przeprowadzić podstawową analizę wytworów medialnych

(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra

(W)- Student umie dokonać wyboru dziennikarza specjalistycznego i uzasadnić jego celowość.
(U)- Student potrafi dokonać analizy merytorycznej przekazu medialnego, ma problem z wyciągnięciem wniosków.

(K)- Student na podstawie zebranych materiałów przygotował prezentację projektu programu specjalistycznego o niskim stopniu trudności.Ocena bardzo dobra

(W)- Student rozpoznaje i potrafi opisać właściwości przekazów medialnych komercyjnych i misyjnych, podaje przykłady.
(U)- Student potrafi zastosować wysokospecjalistyczne metody przygotowania materiałów edukacyjnych i kierowanych do wymagającego odbiorcy.

(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy i przygotować projekt audycji specjalistycznej o dużym stopniu trudności.

Sposoby weryfiacji zakładanych efektów kształcenia:
prace ćwiczeniowe - przygotowanie materiału z zakresu dziennikarstwa specjalistycznego ( rodzaj do wyboru) w gatunkach radiowych, telewizyjnych, prasowych, internetowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M.Żurakowska Literatura w radiu. Gatunki.Szanse. Zagrożenia. [w:] Folia bibliologica UMCS 2017 Vol. LIX
Szews P., Siekiera R.,\"Zawód dziennikarz. Komentator Sportowy\", WUŁ, 2016

\"Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań\",Warszawa, 2016
\"Zawód dziennikarz.Między pasją a profesją\", UMK, 2015
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę