Etyka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marcin Ferdynus
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL: Zaznajomienie studenta z problematyką etyczną niezbędną dla właściwego rozumienia i oceniania problemów moralnych związanych z pracą pedagoga. Dzieki wykładowi student zdobywa orientację odnośnie do głównych przeszkód moralnych w procesie wychowania. Wykład ma także wyrobić sprawnoś
poprawnej moralnej oceny rozmaitych działań, w tym miedzy innymi: odnoszenia się do siebie i innych; respektowania własnego i cudzego życia i ludzkiej seksualności; właściweposługiwaniem się mową z punktu widzenia kryteriów moralnych; pedagogicznych aspektów kary.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podjete zostają nastepujące tematy: I. Elementy metaetyki. 1. Definicja etyki. 2. Etyka a etologia. 3. Etyka a metaetyka. 3. Etyka a teologia moralna. 4. Etyka a filozofia. 5. Etyka a pedagogika II. Czyn jako przedmiot materialny etyki. 1. Istota czynu. 2. Czyn a uczucia. III. Spór o normę moralności. 1. Eudajmonizm etyczny. 2. Deontonomizm etyczny. 3. Personalizm etyczny. IV. Wyznaczniki moralności czynu. 1. Cel przedmiotowy, cel podmiotowy, okoliczności. 2. Zasada podwójnego skutku 3. Spór teleologizmu z deontologizmem. V. Prawo 1. Istota prawa. 2. Prawo naturalne. 3. Prawo naturalne a prawo stanowione. 4. Pedagogiczne znaczenie prawa stanowionego. VII. Teoria sumienia. 1. Definicja sumienia. 2. Wychowanie sumienia VIII. Aretologia etyczna. 1. Sprawności moralne a sprawności pozamoralne. 2. Cnoty kardynalne. 3. Wady moralne. X. Stosunek do rodziców, ojczyzny i przełożonych; XI. Wychowanie do szacunku dla zycia. (aborcja, samobójstwo, używanie narkotyków) i .XII. Ocena moralna zachowań seksualnych i wychowanie seksualne XIII. Moralny i wychowawczy sens kary; XIV. Przeminienia moralne dotyczące mowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład akademicki, ilustrowany aktualnymi przykładami, z czasem przeznaczonym na pytania studentów. Podawanie lektury do poszczególnych etapów wykładu. Sprawdzanie efektów pracy podczas egzaminu.

forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny (80%) i ustny (15%) , z uwzglednieniem przygotowanych notatek z zadanych lektur (5%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Platon, Kriton; Styczeń T., ABC etyki, Lublin 1996 (RW KUL). Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986. Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, T. I, Lublin 1986 (RW KUL); Czachorowski M., Aborcja, eutanazja, kara smierci, W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin (kolejne tomy); Czachorowski Marek, Heterofobia? Tychy 2006; Czachorowski M., Spór o nierozerwalność małżeństwa, Lublin 2009
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin