Socjologia religii (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Tomasz Adamczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu przemian religii i religijności we współczesnych społeczeństwach
C2 – zapoznanie studentów z socjologicznymi, empirycznymi analizami zjawisk religijnych
Wymagania wstępne
Uczestnictwo w wykładzie: SOCJOLOGIA RELIGII
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
Zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologicznego opisu przemian religii i religijności, ma wiedzę z zakresu wybranych procesów związanych z funkcjonowanie religii we współczesnym społeczeństwie K_W04

Umiejętności
Potrafi za pomocą języka socjologicznego i adekwatnych teorii socjologicznych opisać wybrane procesy i zjawiska religijne oraz formułować na tej podstawie własne opinie K_U02, K_U01

Kompetencje
Aktywnie włącza się w dyskusje podczas zajęć K_K01
Metody dydaktyczne
Prezentacja tekstu - wprowadzenie do dyskusji. Aktywna praca z tekstem. Dyskusja problemowa i metodologiczna. Praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
1. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego. Religijność a moralność
2. Religia a społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny
3. Religia a kultura
4. Religia a nowe media
5. Rodzina w perspektywie religijno-kulturowej
6. Przemiany religijności ludzi młodych
7. Nowa duchowość w społeczeństwie polskim
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest: jednorazowa prezentacja tekstu - wprowadzenie do dyskusji, aktywność podczas zajęć, kolokwium zaliczone na min. 50% punktów.
Ocena niedostateczna
(W) Nie zna podstawowych pojęć z zakresu socjologicznego opisu przemian religii i religijności, nie ma wiedzy z zakresu omawianych podczas zajęć procesów związanych z funkcjonowaniem religii we współczesnym społeczeństwie
(U) Student nie potrafi za pomocą języka socjologicznego i adekwatnych teorii socjologicznych opisać wybranych procesów i zjawisk religijnych oraz formułować na tej podstawie własnych opini
(K) Student nie włącza się w dyskusje podczas zajęć

Ocena dostateczna
(W) Student zna niektóre z omawianych podczas zajęć pojęć z zakresu socjologicznego opisu przemian religii i religijności, ma dostateczną wiedzę z zakresu wybranych procesów związanych z funkcjonowaniem religii we współczesnym społeczeństwie
(U) Student potrafi za pomocą języka socjologicznego i adekwatnych teorii socjologicznych opisać niektóre, z analizowanych na zajęciach, procesy i zjawiska religijne oraz formułować na tej podstawie własne opinie
(K) Student rozumie znaczenie aktywnego udziału w dyskusji podczas zajęć

Ocena dobra
(W) Student zna większość z omawianych podczas zajęć pojęć z zakresu socjologicznego opisu przemian religii i religijności, ma znaczącą, ale niekompletną wiedzę z zakresu wybranych procesów związanych z funkcjonowaniem religii we współczesnym społeczeństwie
(U) Student potrafi za pomocą języka socjologicznego i adekwatnych teorii socjologicznych opisać wybrane, z analizowanych na zajęciach, procesy i zjawiska religijne oraz formułować na tej podstawie własne opinie
(K) Student włącza się w niektóre dyskusje podczas zajęć

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna omawiane podczas zajęć podstawowe pojęcia z zakresu socjologicznego opisu przemian religii i religijności, ma wiedzę z zakresu wybranych procesów związanych z funkcjonowaniem religii we współczesnym społeczeństwie
(U) Student potrafi za pomocą języka socjologicznego i adekwatnych teorii socjologicznych opisać analizowane podczas zajęć procesy i zjawiska religijne oraz formułować na tej podstawie własne opinie
(K) Student włącza się w dyskusje podczas zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
T. Kamiński, Kościół i trzeci sektor w Polsce, „Trzeci Sektor”2008, nr 15-zima, s. 7-22.
P. Gliński, Obywatele rodzą się (też) w Kościele, „Więź” 2010, nr 7.
W. Świątkiewicz, Katolickie media: deficyty partycypacji i wzory uczestnictwa, w: Religijne wymiary życia społecznego, red. H. Mielicka-Pawłowska, UJK, Kielce 2013, s. 265-285.
J. Mariański, Przemiany religijno-kulturowe polskiego katolicyzmu na początku XXI wieku, w: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. K. Frysztacki, P. Sztompka, PAN, Warszawa 2012, s. 309-332.
R. Boguszewski, Zmiany w zakresie podstawowych wskaźników religijności Polaków po śmierci Jana Pawła II, Komunikat z badań CBOS, nr 26/2015, Warszawa, luty 2015 (tekst dostępny na stronie www.cbos.pl)
R. Boguszewski, Zasady moralne a religia, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, styczeń 2017, nr 4/2017.
R. Boguszewski, Przynależność Polaków do ruchów i wspólnot religijnych, Warszawa, czerwiec 2017, nr 84/2017.
M. Kołodziejska, Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych, Komunikat z badań CBOS, nr 80/2015, Warszawa czerwiec 2015.
W. Świątkiewicz, Religijne praktyki i zwyczaje w pejzażu kultury polskiej rodziny, w: W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, red. I. Borowik, NOMOS, Kraków 2012, s. 263-287.
E. Budzyńska, Rodzina jako wartość w kontekście religijno-społecznym, w: W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, red. I. Borowik, NOMOS, Kraków 2012, s. 289-302.
A. Guzik, R. Marzęcki, Ł. Stach, Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 165-199.
M. Libiszowska-Żółtkowska, Od religijności rodzinnej do duchowości indywidualnej – z biografii studentów, w: Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska, NOMOS, Kraków 2010, s. 167-183.
S. Wargacki, Duchowość w kulturze ponowoczesnej, Zeszyty Naukowe KUL 59 (2016), nr 4 (236), s. 27-52.
Literatura uzupełniająca
Socjologia religii, red. F. Adamski, Petrus, Kraków 2011
Halina Mielicka-Pawłowska, Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej, NOMOS, Kraków 2017.
Robert N. Bellah i in., Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007.
T. Doktór, Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce, Verbinum, Wrocław 1999.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę