Uruchamianie działalności gospodarczej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Przekazanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu uruchamiania działalności gospodarczej;
C2 – Zapoznanie studentów z praktycznym przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uruchomienia działalności gospodarczej;
Wymagania wstępne
W1 - podstawy wiedzy z marketingu, zarządzania, finansów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w postaci przygotowania biznes planu (K_K03 )
W2 - student rozumie i umie interpretować znaczenie i rolę przedsiębiorstwa funkcjonującego w zmieniającym się otoczeniu (K_K05 )

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student potrafi analizować rozwiązania dotyczące zakładania działalności gospodarczej i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia (K_U03 )
U2 - student potrafi przygotować samodzielnie pracę zaliczeniową (biznes plan) (K_U08 )

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości (K_W03 )
K2 - student ma podstawową wiedzę o uruchamianiu działalności gospodarczej oraz o zasadach zarządzania taką jednostką (K_W07 )
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących i prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia oparte o aktywizację studentów, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. Case study.
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła pomysłów na założenie własnej działalności gospodarczej.
2. Formy prawne działalności gospodarczej.
3. Rejestracja działalności gospodarczej - aspekty teoretyczne i praktyczne. (2g)
5. Zawieszenie działalności gospodarczej.
6. Opodatkowanie działalności gospodarczej - wybór optymalnej formy.
7. Zatrudnianie osób - składki płacone przez pracownika i pracodawcę.
8. Koncesje, zezwolenia, licencje na prowadzenie działalności gospodarczej.
9. Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE.
10. Biznesplan w małej firmie – definicja, cele, zasady sporządzania biznesplanu. Elementy biznesplanu.(3g)
11. Finansowanie działalności gospodarczej - istota i formy finansowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu na podstawie (ocena sumująca):
a) pracy pisemnej (dwa kolokwia w semestrze),
b) aktywności na zajęciach.

ocena niedostateczna:
(W) – student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej zasad tworzenia form indywidualnej działalności gospodarczej
(U) - student nie posługuje się podstawowymi przepisami i narzędziami warunkującymi działalność gospodarczą na rynku krajowym
(K) – student nie potrafi myśleć, analizować i działać w sposób przedsiębiorczy

ocena dostateczna:
(W) – student zna podstawowe zasady tworzenia form indywidualnej działalności gospodarczej
(U) - student posługuje się podstawowymi przepisami warunkującymi działalność gospodarczą na rynku krajowym
(K) – student potrafi częściowo działać w sposób przedsiębiorczy

ocena dobra :
(W 1) – student zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej działalności gospodarczej
(W 2) – student dysponuje uporządkowaną wiedzą w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym
(U) - student prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami i standardami warunkującymi działalność gospodarczą na rynku krajowym
(K) - student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

ocena bardzo dobra:
(W 1) – student zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej działalności gospodarczej
(W 2) – student dysponuje uporządkowaną wiedzą w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym
(U) - student prawidłowo posługuje się podstawowymi przepisami i standardami warunkującymi działalność gospodarczą na rynku krajowym i zagranicznym
(K) – student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy a także współpracować w zespole
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.T. Kocowski, Działalnośc gospodarcza., C.H. Beck, Warszawa 2018.
2.B. Kujszczyk, Zakładam firmę: poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą., Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2017.
3.P. Mućko, A. Sokół, Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:
1.D. Młodzikowska, B. Lundén., Jednoosobowa firma: jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą., BL Info Polska, Gdańsk 2016.
2.Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę