Uruchamianie działalności gospodarczej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marek Pawlak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów jak uruchamiać własną działalność gospodarczą.
Wymagania wstępne
Podstawy organizacji produkcji
Podstawy marketingu
Podstawy rachunkowości
Statystyka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością (K_W03)
Zna uwarunkowania towrzenia własnego przedsiębiorstwa (K_W03)
Zna metody i narzędzia przygotowania biznespalnu (K_W05)
Zna uwarunkowania prawne uruchamiania działaności gospodarczej (K_W06)
UMIEJĘTNOŚCI
Umie przygotować biznesplan (K_U02)
Potrafi analizować otoczenie przedsiębiorstwa i reagować na zmiany (K_U03)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi uzupełniać i doskonaliż wiedzę z zakresu uruchamiania działaności gospodarczej (K_K02)
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych
Treści programowe przedmiotu
1) Przedsiębiorca i przedsiębiorczość 2 godz.
2) Ocena własnych umiejętności 1 godz.
3) Złote reguły procesu założycielskiego 1 godz.
4) Przedsiębiorca w polskim prawie 2 godz.
5) Wybór formy prawnej 2 godz.
6) Działalność indywidualna osób fizycznych 2 godz.
7) Spółki osobowe 2 godz.
8) Spółki kapitałowe 2 godz.
9) Koszty założenia spółki 2 godz.
10) Podatki w przedsiębiorstwie 2 godz.
11) Ubezpieczenia społeczne 2 godz.
12) Rejestracja działalności gospodarczej 2 godz.
13) Zezwolenia i inne wymogi formalne 2 godz.
14) Przygotowanie biznesplanu 2 godz.
15) Funkcje i cechy biznesplanu 2 godz.
16) Struktura biznesplanu 2 godz.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra: Spełnia 100% wymagań odnośnie wymaganiej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Ocena dobra: Spełnia 80% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
Ocena dostateczna: Spełnia 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Ocena niedostateczna: Spełnia mniej niż 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) Brzeziński, Andrzej, Przedsiębiorczość : teoria i praktyka; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016.
2) Białek, Ewa. Liderzy jutra : nowa przedsiębiorczość w trakcie cywilizacyjnej zmiany, Warszawa, Instytut Psychosyntezy. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, 2015.

Uzupełniająca:
3) Duraj Jan, Piernik Wojdera Marzena, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, 2010
4) Drucker P. F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
5) Bartoszewski T., Biznes plan. Przewodnik Metodyczny, Ośrodek Postępu Technicznego, Bydgoszcz 1994
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę