Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Mizak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przekazanie wiedzy z zakresu możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz interpretacji wyników finansowych działalności przedsiębiorstw
C2 - Przeprowadzenie szczegółowej analizy opłacalności wybranych źródeł finansowania
Wymagania wstępne
W1 - wiedza o prowadzeniu działalności finansowej oraz źródeł finansowania przedsiębiorstwa
W2 - podstawowa wiedza z zakresu finansów oraz analizy finansowej
W3 - umiejętność obsługi pakietu Office (Word, Excel)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W04_12 zna i rozumie podstawy oraz specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz: gospodarki jako całości, jej podmiotowych składowych, rynków i zachowań rynkowych
K_W10_12 ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym
K_W13_12 ma wiedzę w zakresie stosowania metod i technik analitycznych w działalności podmiotów gospodarczych, uwzględniając decyzyjny kontekst tradycyjnej analizy finansowej oraz badań operacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U06_12 posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K03_12 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe
K_K07_12 potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
1. rozwiązywanie zadań-przygotowanie kalkulacji i analiz porównawczych opłacalności finansowania majątku
2. dyskusja dydaktyczna
3. metoda projektu
4. studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła finansowania działalności, zakres i podstawowe pojęcia analizy ekonomicznej
2. Własne i obce źródła finansowania - analiza korzyści i zagrożeń
3. Kredyt a leasing
4. Analiza wybranych ofert kredytów
5. Analiza ofert firm leasingowych
6. Analiza porównawcza korzyści i zagrożeń kredytu a leasingu
7. Analiza porównawcza korzyści i zagrożeń kredytu a leasingu - przygotowanie raportu
8. Analiza porównawcza korzyści i zagrożeń kredytu a leasingu - przygotowanie raportu i omówienie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę następujące elementy:
- przygotowany projekt (90% oceny końcowej)
- przygotowanie do zajęć, praca na zajęciach i aktywność studentów (10% oceny końcowej)
Skala ocen:
90-100% – bdb (5,0);
80-89% – db+ (4,5);
70-79% – db (4,0);
60-69% – dst+ (3,5);
50-59% - dst (3,0);
0-49% - ndst (2,0);

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- w kategorii wiedzy: zadania do rozwiązania w zakresie przygotowania analizy porównawczej opłacalności finansowania majątku, przygotowanie/wykonanie projektu
- w kategorii umiejętności: zadania do rozwiązania, przygotowanie/wykonanie projektu, obserwacja aktywności i pracy studenta na zajęciach
- w kategorii kompetencji społecznych: obserwacja aktywności i pracy studenta na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Baran B., Biernacki K., Kowalska A., Kowalski A., Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy, Difin, Warszawa 2016,
2. Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Źródła finansowania przedsiębiorstw : stan badań i ich metaanaliza, Difin, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:
1. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007
2. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2017
3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę