Misje zagraniczne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Kosienkowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ukazanie specyfiki, struktury i zasad funkcjonowania misji zagranicznych (głównie misji pokojowych).
C2 - Ukazanie podstaw prawnych i uwarunkowań udziału Polski w misjach zagranicznych (głównie misjach pokojowych).
C3 - Zapoznanie studentów z wybranymi misjami zagranicznymi (głównie misjami pokojowymi), w których uczestniczyła Polska.
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego
Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej.
K_W08 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa globalnego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań państw.
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, a także identyfikować ich przyczyny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego, a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Metody dydaktyczne
Wykład, analiza przypadków, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Kwestie definicyjne
2. Rys historyczny misji
3. Ewolucja misji (ONZ)
4. Sposoby rozwiązywania sporów przez ONZ (i udział/rola misji)
5. Struktura organizacyjna misji
6. Dyscyplina personelu ONZ, powoływanie i liczebność misji
7. Misje OBWE, NATO, UE
8. Uwarunkowania udziału Polski w misjach
9. Podstawy prawne (wewnętrzne) udziału polskich żołnierzy w misjach
10. Przygotowanie polskich żołnierzy do misji
11. Finansowanie polskich misji
12. Udział Polaków w misjach w wybranych misjach
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć i problemów
(U) - Student nie potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzy związanej z misjami zagranicznymi i udziałem w nich Polski
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia przedmiotowe i problemy
(U) - Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzę związaną z misjami zagranicznymi i udziałem w nich Polski
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów i problemów przedmiotowych
(U) - Student w znacznym stopniu potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę związaną z misjami zagranicznymi i udziałem w nich Polski
(K) - Student zna sposoby pracy indywidualnej
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy i problemy
(U) - Student potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę związaną z misjami zagranicznymi i udziałem w nich Polski
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Ciechanowski G., Operacje pokojowe ONZ w XX wieku, Toruń 2013.
2. Ciechanowski G., Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju w latach 1953–1989, Toruń 2009.
3. Ciechanowski G., Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990–1999, Toruń 2010.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin