Współpraca transgraniczna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jacek Wołoszyn
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z regułami, przyczynami, uwarunkowaniami i skutkami współpracy transgranicznej z krajami sąsiadującymi z Polską
C2. Zapoznanie z kształtem współpracy transgranicznej z państwami demokratycznymi i niedemokratycznymi, należącymi do Unii Europejskiej i znajdującymi się poza jej strukturą
C3. Wiedza na temat różnych aspektów funkcjonowania współpracy transgranicznej, tzn. prawnych, ekonomicznych, politycznych, kulturalnych, społecznych i w zakresie polityki bezpieczeństwa
C4. Wiedza z zakresu kształtowania polityki bezpieczeństwa w regionach przygranicznych.
Wymagania wstępne
W1. Ogólna wiedza z zakresu administracji publicznej, wiedza z zakresu
administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego (zadań samorządu województwa,
podmiotów działań, podstaw instytucjonalnych samorządowych regionów),
W2. Podstawy wiedzy o systemie funkcjonowania i politykach sektorowych Unii Europejskiej
W3. Wiedza ogólna o społeczeństwie obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Wiedza interdyscyplinarna z obszaru nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie i ich multidyscyplinarnego charakteru - K_W01
W2. Rozumienie istoty i uwarunkowań bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej - K_W02
W3. Podstawowa wiedza o różnego typach struktur i instytucji społecznych oraz interakcjach między nimi - K_W05
W4. Podstawowa wiedza z zakresu komunikowania społecznego i oraz ich zaburzeń, a także o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości - K_W06.
W5. Rozeznanie kwestii tworzenia oraz rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów bezpieczeństwa narodowego - K_W09
W6. Wiedza dotycząca norm etycznych obowiązujących w relacjach międzyludzkich - K_W10
W7. Wiedza dotycząca ochrony własności przemysłowej i intelektualnej - K_W11
UMIEJĘTNOŚCI
K1. Wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych - K_U01
K2. Umiejętność zarządzania procesami bezpieczeństwa państwa w administracji państwowej i samorządowej, w tym także w warunkach kryzysowych, umiejętność oceny przydatności standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego - K_U02.
K3. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej związanej z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowanie oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budowanie strategii działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa - K_U03
K4. Wykorzystanie posiadanej wiedzy teoretycznej w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz projektowania działań zapewniających państwu bezpieczeństwo i przewidywanie ich skutków – K_U04
K5.Wykorzystanie i prawidłowa interpretacja przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego, uwzględnienie kontekstu wspólnotowego wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej – K_U05.
K6. Umiejętność prawidłowego oceniania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego oraz identyfikowania ich przyczyn – K_U06.
K7. Umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawnych i procedur odnoszących się do sytuacji kryzysowych – K_UO8.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Przygotowanie do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumienie potrzeby ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - K_K04
K2. Świadomość konieczności uwzględnienia zasad etycznych w działaniach mających na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa - K_K06
K3. Umiejętność działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy - K_K07
K4. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa, która może zostać wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy sferze gospodarczej - K_K02
Metody dydaktyczne
Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami, analiza aktów prawnych, prezentacje przygotowane przez studentów dot. wybranej problematyki.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie współpracy transgranicznej i jej miejsce w Unii Europejskiej
2. Współpraca transgraniczna z Ukrainą – aspekty bezpieczeństwa, ekonomiczne, społeczne i kulturalne
3. Współpraca transgraniczna z Białorusią – aspekty bezpieczeństwa, ekonomiczne, społeczne i kulturalne
4. Współpraca transgraniczna z Litwą – aspekty bezpieczeństwa, ekonomiczne, społeczne i kulturalne
5. Współpraca transgraniczna z Rosją – aspekty bezpieczeństwa, ekonomiczne, społeczne i kulturalne
6. Współpraca transgraniczna z Niemcami – aspekty bezpieczeństwa, ekonomiczne, społeczne i kulturalne
7. Współpraca transgraniczna z Republiką Czeską – aspekty bezpieczeństwa, ekonomiczne, społeczne i kulturalne
8. Współpraca transgraniczna z Republiką Słowacji – aspekty bezpieczeństwa, ekonomiczne, społeczne i kulturalne
9. Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju wschodnich województw Polski
10. Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju zachodnich województw Polski
11. Współpraca transgraniczna w basenie Morza Bałtyckiego.
12. Euroregion jako forma współpracy transgranicznej
13. Województwo jako potencjalny podmiot współpracy transgranicznej.
14. Współpraca samorządowa jako forma współpracy transgranicznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem sine qua non uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest obecność na przynajmniej 80 proc. zajęć, dla studentów z IOS na 50 proc. zajęć. Osoby, które nie spełnią tego warunku nie otrzymają zaliczenia z zajęć. Kolejnym warunkiem jest pozytywne napisanie dwóch kolokwiów (czas trwania 15 min - dwa pytania z zakresu przerobionego materiału). Osoby, które nie zaliczą kolokwiów - będą mogły jej poprawić. Nie mniej ważne jest również przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej w trakcie zajęć oraz aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. K. Gomółka, Współpraca transgraniczna Polski z Republika Ukrainy, Republiką Białorusi
i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010.
2. Współpraca trans graniczna a rozwój regionalny, red. K. Gomółka, Warszawa 2006
3. A. Graczyk, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warszawa 2010
4. J. Bachtler, Współpraca transgraniczna w Unii Europejskiej, Warszawa 2004
5. Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, red. nauk. M. Perkowski, Białystok 2010.
6. Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją – obwód kaliningradzki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju . Materiały konferencyjne, red. W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Białystok 2002.
7. Współpraca transgraniczna Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią i Rosją – obwód kaliningradzki w warunkach integracji z Unią Europejską, red. W. Bieńkowski, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Białystok 2003.
8. E. Kulesza, Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją, Toruń 2003.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę