Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Szabaciuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z Historią Stosunków Międzynarodowych, omówienie mechanizmów i zjawisk na przykładzie polityki XIX i XX wieku
C2. Pozyskanie umiejętności oceny i analizy zjawisk politycznych, ewolucji polityki państwa na arenie międzynarodowej, wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań.
C3. Zrozumienie mechanizmów determinujących stosunki międzynarodowe.
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Kompetencje:
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
Umiejętności:
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych
Wiedza:
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych
Metody dydaktyczne
Praca na żródłach, analiza języka i litery tekstów dyplomatycznych.
Metoda aktywizująca: dyskusja wokół zarysowanych problemów.
Treści programowe przedmiotu
Kongres wiedeński i Święte Przymierze, Realpolitik i europejska dyplomacja przed I wojną światową, Od wojny europejskiej do wojny światowej, Kształtowanie ładu powojennego, Narodziny totalitaryzmów, II wojna światowa, Zimna wojna, Upadek żelaznej kurtyny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona -do zaliczenia). Przygotowanie do zajęć i aktywność na ćwiczeniach. Na koniec zaliczenie ustne na ocenę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996 (i następne wydania)

Wiesław Dobrzycki, Historia Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2010.
Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia Powszechna Wiek XX, Warszawa 2010
Janusz Pajewski, Historia Powszechna 1871-1918, Warszawa 1994
Antoni Czubiński, Historia Powszechna XX Wieku, Poznań 2003
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę