Procesy migracyjne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Szabaciuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1: Zapoznanie z głównymi tendencjami kształtowania się procesów migracyjnych we współczesnym świecie
C:2 Przybliżenie korzyści i zagrożeń wynikających z skokowego wzrostu wielkości strumieni migracyjnych
C 3: Przybliżenie zależności miedzy procesami migracyjnymi a polityką migracyjną państwa
Wymagania wstępne
W 1: Historia powszechna świata na poziomie średnim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Umiejętności:
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U02 Absolwent potrafi zarządzać procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, w tym także w warunkach kryzysowych, potrafiąc oceniać przydatność standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
Kompetencje:
K_K02 posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej.
K_K03 potrafi zarządzać procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej.
Wiedza:
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa
Metody dydaktyczne
Konwersatorium
Treści programowe przedmiotu
1.Podstawowa terminologia
2.Teorie migracji
3.Globalizacja i procesy migracyjne
4.Charakterystyka głównych strumieni migracyjnych
5.Migracja a demografia
6.Polityka migracyjna: podstawowe narzędzia
7.Migracja a bezpieczeństwo państwa
8.Migracje a problem mniejszości etnicznych i wyznaniowych
9. Integracja imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym: główne wyzwania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
60% oceny: test semestralny (wiedza); 40% ocena merytoryczna uczestnictwa w zajęciach (umiejętności i kompetencje)
100%-90% oceny końcowej bdb; 80-90% db; 60-80% dst; poniżej 60% ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Castles S., Miller M. J. Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.
Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
25 wykładów o migracjach, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:
Kawczyńska – Butrym Z., Migracje, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
Migracja – wyzwanie XXI wieku, red. M. St. Zięba, Lublin 2008.
Polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowych standardów i pomocy, red. P. Mochnaczewski, A. Bolesta, D. Dominiak, Warszawa 2007.
Banaś M., Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Kraków 2010.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę