Obrona przed bronią masowego rażenia (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Maciej Bartoszewski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Szkolenie z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia oraz tematyki z nią związanej (m.in. z zakresu bezpieczeństwa chemicznego, ekologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej).
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
K_W04 Absolwent posiada podstawową wiedzę dot. budowania systemów
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Absolwent potrafi zarządzać procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, w tym także w warunkach kryzysowych, potrafiąc oceniać przydatność standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Metody dydaktyczne
A) Wykład problemowy
B) Klasyczna metoda problemowa
C) Pokaz
D) Ćwiczeniowa (ćwiczebna) oparta na wykorzystaniu odzieży ochronnej, środków wykrywania skażeń oraz infrastruktury do usuwania skażeń.
Treści programowe przedmiotu
-Zagrożenia radiacyjne
-Zagrożenia chemiczne
-Zagrożenia epidemiczne
-Zasady kształtowania bezpieczeństwa jądrowego, chemiczne i biologicznego
-Rola i miejsce administracji publicznej w przypadku wystąpienia skażeń radiacyjnych
-Rola i miejsce administracji publicznej w przypadku wystąpienia skażeń
chemicznych
-Rola i miejsce administracji publicznej w przypadku epidemii
-Bioterroryzm – zagrożenie, obrona i zwalczanie
-Posługiwanie się środkami ochrony przed skażeniami i zakażeniami
-Obsługa sprzętu rozpoznania skażeń promieniotwórczych i chemicznych
-Studium przypadków katastrof jądrowych, chemicznych i biologicznych
-Organizacja wykrywania skażeń promieniotwórczych i ratownictwo jądrowe
w RP
-Ratownictwo chemiczne w RP
-Choroby zakaźne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych wystawianych przez prowadzącego:
- 2 kolokwia w formie pisemnej obejmujące treści programowe przedmiotu
- ustne kolokwium z treści obowiązkowych

Ponadto dopuszcza się jednorazową nieobecność na zajęciach bez konieczności usprawiedliwienia u prowadzącego. Powyżej jednej nieobecności usprawiedliwienie zajęć odbywa się poprzez podanie do Dziekana z udokumentowanym powodem nieobecności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
OBOWIĄZKOWA
1. Instrukcja o szkoleniu z obrony przed bronią masowego rażenia w Siłach Zbrojnych RP, Wydawnictwo
MON, Chem. 397/2006; 2006
2. Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych. Dokument doktrynalny DD3/8,
Wydawnictwo MON, Chem 396/2004; 2004
3. Instrukcja systemu wykrywania skażeń w siłach zbrojnych RP, MON, 2002
UZUPEŁNIAJĄCA
1. Croddy E., Broń chemiczna i biologiczna, WNT, Warszawa; 2003
2. Czerwiński A., A., Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Edukacyjna, Warszawa; 1998
3. Jaracz P., Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego;
2001
4. Przeworski K., Ewakuacja jako sposób ochrony ludności, MON; 2002
5. Metodyka oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, MON, 2002
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę