Edukacja dla bezpieczeństwa (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wińczysław Jastrzębski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z pojęciem edukacji dla bezpieczeństwa.
C2 - Zapoznanie studentów z zakresem przedmiotowym edukacji dla bezpieczeństwa.
C3 - Przekazanie wiedzy na temat podstawowych pojęć w przedmiotowym obszarze.
C4 - Wyrobienie umiejętności wyszukania, analizy i interpretacji różnych źródeł prawa oraz innych dokumentów.
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką przedmiotu
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych
W3 - podstawowa umiejętność analizowania tekstów prawnych
W4 - umiejętność rzeczowej dyskusji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Absolwent posiada pogłębioną wiedzę nt. funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
K_W05 Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach społecznych oraz ich wzajemnych relacjach.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Absolwent potrafi skutecznie zarządzać procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, w tym także w warunkach kryzysowych, potrafiąc prawidłowo oceniać przydatność standardowych metod i procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Absolwent posiada szeroką wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która może być efektywnie wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji oraz w sferze gospodarczej.
K_K03 Absolwent potrafi skutecznie zarządzać procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium (dyskusja na wybrane tematy), samodzielna praca studentów, analiza tekstów prawnych, przygotowanie i przedstawienie prezentacji, wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, Internet itp.).
Treści programowe przedmiotu
W ramach przedmiotu zrealizowane zostaną następujące treści:
1. Pojęcie edukacji dla bezpieczeństwa.
2. Analiza zakresu przedmiotowego edukacji dla bezpieczeństwa w szkolnym programie nauczania.
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień edukacji dla bezpieczeństwa ze szkolnego programu nauczania.
4. Obrony cywilna w prawie krajowym i międzynarodowym.
5. Służba w obronie cywilnej w czasie pokoju.
6. Szkolenie w zakresie powszechnej samoobrony ludności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawowe kryteria oceny to obecność, merytoryczny udział w dyskusji, przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej w trakcie zajęć. Końcowe ustne zaliczenie.
Dopuszcza się jednorazową nieobecność na zajęciach bez konieczności usprawiedliwienia u prowadzącego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Dopuszcza się wszelką literaturę obejmującą zakres zagadnień treści programowych przedmiotu.
Akty prawne: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę