System bezpieczeństwa ONZ (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Kosienkowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zrozumienie funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych jako systemu bezpieczeństwa zbiorowego
C2 - pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie międzynarodowym
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego
Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji i autoprezentacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W08 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa globalnego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań państw.
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym dot. bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego, a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Metody dydaktyczne
Analiza przypadków, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Zbiorowe bezpieczeństwo – koncepcje i próby realizacji.
2. System zbiorowego bezpieczeństwa według Karty Narodów Zjednoczonych i próby jego uruchomienia w czasie zimnej wojny.
3. Główne uwarunkowania i czynniki ewolucji systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny.
4. System zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wobec wewnętrznych konfliktów zbrojnych i naruszeń praw człowieka.
5. System bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu międzynarodowego.
6. Ewolucja w zakresie stosowania środków wymuszających.
7. Ewolucja operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych.
8. Główne cechy ewolucji systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie – na podstawie obecności, oceny otrzymanej za prezentację i aktywności na zajęciach.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć i problemów
(U) - Student nie potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzy teoretycznej związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa zbiorowego
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia przedmiotowe i problemy
(U) - Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa zbiorowego
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów i problemów przedmiotowych
(U) - Student w znacznym stopniu potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa zbiorowego
(K) - Student zna sposoby pracy indywidualnej
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy i problemy
(U) - Student potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa zbiorowego
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę