Zasady przygotowania wniosków grantowych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Przemysław Tużnik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przygotowanie studenta-doktoranta do ubiegania się o finansowanie projektów naukowych.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA o instytucjach przyznających granty badawcze, typach konkursów skierowanych do doktorantów, zasadach przygotowywania wniosków grantowych oraz sposobie prowadzenia grantu

UMIEJĘTNOŚCI poszukiwania informacji o zasadach aplikowania o finansowanie projektów naukowych, pisania wniosków grantowych w zakresie konkursu NCN Preludium dla młodych naukowców przed uzyskaniem stopnia doktora

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) aktywna postawa w aspekcie pozyskiwania środków na finansowanie badań naukowych
Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, korzystanie z informacji w internecie, dyskusja, wykład, warsztaty
Treści programowe przedmiotu
Przegląd możliwości finansowania badań naukowych dla młodych naukowców w Polsce i na świecie. Instytucje finansujące naukę w Polsce i na świecie. Typy grantów badawczych.
Konkurs Preludium Narodowego Centrum Nauki. Zasady przygotowania wniosku o grant Preludium w zakresie części C.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena na podstawie przygotowanego fragmentu wniosku o grant Preludium w zakresie części C - streszczenie projektu, C1 - popularno-naukowe streszczenie projektu i C2 - uzasadnienie spełniania przez projekt kryterium badań podstawowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brak
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin