Finanse przedsiępiorstwa (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekazanie podstawowej wiedzy o teoretycznych podstawach zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Umożliwienie zrozumienia praktycznych problemów występujących w obszarze zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Rozbudzenie zainteresowań zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Wymagania wstępne
W1 Wiedza z zakresu podstaw zarządzania
W2 Wiedza z zakresu podstaw finansów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- Wie jakie zadania ma menadżer zarządzający finansami w przedsiębiorstwie
W2- Potrafi zdefiniować formy prawno-organizacyjne i źródła finansowania przedsiębiorstw
W3- Rozumie podstawowe problemy związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie
UMIEJĘTNOŚCI
U1-Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretacji zagadnień z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
U2- Analizuje i interpretuje studia przypadków
U3- Zna pojęcia związane z finansami
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
K2- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie/innych zadania.
K3- Angażuje się w wykonywanie zadań indywidualnych i grupowych
Metody dydaktyczne
aktywizacyjne w czasie zajęć, studia przypadków, prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Wartość pieniądza w czasie
2. Stopa procentowa (realna, efektywna, przecietna, płatna z dołu, platna z góły)
3. Wartość przyszła pieniądza
4. Wartość obecna pieniądza
5. Płatności cykliczne
6. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
7. Bilans
8. Rachunek zysków i strat
9. Zestawienie zmian w kapitale własnym
10. Pomiar płynności finansowej
11. Ocena zadłużenia
12. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
13. Analiza rentowności przedsiębiorstwa
14. Ocena wartości rynkowej akcji i kapitału.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
5- Student posiada pełną wiedzę teoretyczną i potrafi ją zastosować do rozwiązywania podstawowych problemów praktycznych z zakresu finansów przedsiębiorstw
4- Student posiada wiedzę podstawową o finansach przedsiebiorstw, ale ma ograniczoną umiejętność jej wykorzystania przy rozwiązywaniu złożonych problemów praktycznych
3- Student ma luki w wiedzy o finansach przedsiebiorstw, nie potrafi rozwiazać prostych problemów praktycznych
2- Student ma istotne luki w wiedzy teoretycznej, nie zna podstawowych pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw, nie potrafi rozwiązać podstawowych problemów praktycznych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Maria Sierpinska, Tomasz Jachna, Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2017
Marian Podstawka, Finanse, PWN, Warszawa 2010
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę