Psychologia społeczna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alina Rynio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
celem wykładu jest wprowadzenie w problematykę funkcjonowania jednostki w sytuacjach interpersonalnych i społecznych w aspekcie przydatności w pracy nauczyciela, wychowawcy.
Wymagania wstępne
posiadanie wiedzy z psychologii ogólnej (wstępu do psychologii, podstaw psychologii) obligatoryjnie; przydatna znajomość socjologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, psychologii wychowania, pedagogiki społecznej (problematyki grupy w procesie wychowania, diagnozowania środowiska). Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw psychologii, dysponować umiejętnością definiowania zjawisk i procesów psychicznych (poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych, dotyczących osobowości) oraz wykazać się znajomością podstawowych koncepcji psychologicznych (behawioryzmu, psychoanalizy, kognitywizmu i psychologii poznawczej).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 – ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w sytuacjach społecznych.
K_W02 – ma gruntowną wiedzę o relacjach społecznych, ich uwarunkowaniach i rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych.
K_W03 – posiada uporządkowaną wiedzę o grupach społecznych, ich składnikach i strukturach.
K_W04 – posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat społecznych podstaw wychowania.
K_W05 – ma uporządkowaną wiedzę na temat następstw wpływu społecznego w kontekście procesów wychowawczych.
K_W07 – dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 – potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną o postawach, relacjach interpersonalnych, wpływie społecznym, stereotypach i uprzedzeniach oraz małych grupach w diagnozowaniu sposobów i stylów funkcjonowania psychospołecznego uczniów/wychowanków i dynamiki grupowej oraz projektowaniu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych;
K_U02 – potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie psychologii społecznej, korzystać z nowoczesnych programów i rozwiązań technologicznych.
K_U05 – potrafi twórczo kierować własnym rozwojem oraz samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu psychologii społecznej.
K_U06 – potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 – ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.
K_K03 – docenia znaczenie psychologii społecznej dla integralnego rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu psychologii społecznej.
K_K05 – jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzega i formułuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z badaniami w zakresie psychologii społecznej, a także wykorzystywaniem wiedzy psychologicznej z tej dziedziny w praktyce.
K_K07 – jest wrażliwy na potrzeby i problemy ludzi, gotowy do komunikowania się i współpracy z innymi oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach społecznych.
Metody dydaktyczne
Forma zajęć: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Problematyka wykładu
1) Psychologia społeczna jako nauka. Definicja i zakres psychologii społecznej , specyfika dziedziny, podstawowe podejścia badawcze
2) Spostrzeganie świata społecznego; spostrzeganie ludzi; „ja” w psychologii społecznej.
3) Prawidłowości wpływu społecznego i główne techniki manipulacji społecznej (psychologia wywierania wpływu; psychologia perswazji).
4) Stereotypy i uprzedzenia. Geneza stereotypów i uprzedzeń, poznawcze, emocjonalne i społeczne funkcje stereotypów i uprzedzeń.
5) Spostrzeganie ludzi i ich zachowań. Uwarunkowania sytuacyjne i środowiskowe zachowań człowieka, podstawowe założenia teorii atrybucji.
6) Atrakcyjność interpersonalna. Teorie atrakcyjności interpersonalnej, uwarunkowania atrakcyjności: wygląd, zalety, podobieństwo, przysługi, komplementy, prawidłowości oddziaływania atrakcyjności; autoprezentacja.
7) Zachowania prospołeczne i antyspołeczne; konformizm i posłuszeństwo; facylitacja i próżniactwo społeczne; bezrefleksyjność i refleksyjność w działaniach ludzkich; postawy i zmiana postaw.
8) Teoria dysonansu poznawczego i agresji, teoria agresji jako instynktu i jej ograniczenia, hipoteza frustracji, teoria społecznego uczenia się, podstawowe uwarunkowania agresji; altruizm, rywalizacja i współpraca.
9) Grupy społeczne. Struktura grupy, cele i normy grupowe, zadaniowe funkcjonowanie grupy; komunikacja wewnątrzgrupowa i międzygrupowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy posiada wyczerpującą wiedzę o uwzględnionych w ramach przedmiotu koncepcjach psychologicznych i procesach, bezbłędnie definiuje, porównuje zjawiska i procesy, klasyfikuje ich rodzaje, wyjaśnia związki i zależności o charakterze korelacyjnym, przyczynowo-skutkowym, funkcjonalnym; zdobył umiejętność krytycznego i twórczego ustosunkowania do wiedzy psychologicznej w podejmowanym na wykładzie zakresie.
Na ocenę dobrą wymagane jest posiadanie rzetelnej wiedzy o omawianych koncepcjach psychologicznych, zjawiskach i procesach; podawanie definicji, porównań, klasyfikacji, wyjaśnień problemów bez poważnych błędów merytorycznych i formalno-językowych; poprawne wskazywanie istotnych argumentów w ocenie dorobku i krytyce ograniczeń badań nad zachowaniami społecznymi w nurcie behawioryzmu, psychoanalizy, kognitywizmu, psychologii humanistycznej, zorientowanej organizmicznie.
Na ocenę dostateczną wymagana jest podstawowa wiedza o najważniejszych koncepcjach psychologicznych i ogólna orientacja w zakresie problematyki związanej z procesami psychospołecznymi; umiarkowanie poprawne definiowanie, porównywanie i klasyfikowanie najważniejszych pojęć na gruncie najistotniejszych teorii w psychologii społecznej i zjawisk oraz procesów zachodzących w kontekście interpersonalnym i społecznym; dostateczna umiejętność rozpoznawania poglądów specyficznych dla poszczególnych koncepcji psychologicznych wypracowanych przez psychologów społecznych, jak również korzystania z wiedzy z psychologii społecznej w dziedzinie wychowania.
Student otrzymuje ocenę niedostateczną z egzaminu wówczas gdy nie posiada podstawowej wiedzy o omawianych koncepcjach psychologicznych i procesach psychospołecznych; przejawia brak umiejętności definiowania, porównywania, klasyfikowania i wyjaśniania zjawisk i procesów psychicznych zachodzących w sytuacjach społecznych; nie potrafi wymienić podstawowych twierdzeń teorii katharsis, równowagi poznawczej, dysonansu poznawczego, dwutorowości perswazji itp. oraz nie umie korzystać z psychologicznej wiedzy o sposobach i stylach funkcjonowania interpersonalnego i społecznego jednostki, w dziedzinie wychowania.
zajęcia kończą się egzaminem z oceną
Procentowy podział ocenianych efektów w kategoriach wiedza, umiejętności, kompetencje: W – 60%, U – 35%, K – 5%
Zaliczenie sprawdzające wiedzę studenta
- Czas trwania 60 minut
- 5 pytań problemowych/opisowych.
- Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uzyskanie 50% pozytywnych odpowiedzi.
- Punktacja – każde pytanie oceniane jest w skali od 0 do 5 pkt. Maksymalnie można uzyskać 25 pkt., minimalnie 13 pkt.
0 – 12 pkt - niedostateczny (2,0)
13 – 15 dostateczny (3,0)
16 – 18 dostateczny plus (3,5)
19 – 21 dobry (4,0)
22 – 23 dobry plus (4,5)
24 - 25 bardzo dobry (5,0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997, PWN.
Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1994, PWN, s. 328-525.
Strelau J. (red.)., Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, Gdańsk 2005, GWP, rozdziały 43, 45, 46.2 i 46.6, 47
D. Doliński. Psychologia społeczna dla studentów grafiki WWZ WSPS
Literatura uzupełniająca:
Aronson E., Wilson D. T., Akert R. M., Psychologia społeczna serce i umysł, Poznań 1997, Zysk i s-ka.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000, GWP.
Cialdini R., Kenrick D., Neuberg S., Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańsk 2002, GWP.
Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005, Wyd. naukowe Scholar.
Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki, pod red. K. Lachowicz-Tabaczek, Atla, Wrocław 2001. Psychologia społeczna w relacji Ja- Inni, red. Serge Moscovici, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-21czwartekC-506 10:50 - 11:40
2020-05-28czwartekC-506 10:50 - 11:40
2020-06-04czwartekC-506 10:50 - 11:40
2020-06-15poniedziałekC-506 10:50 - 11:40