Zarządzanie marketingowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Marzec prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Pogłębienie wiedzy studentów z zakresu zarządzania marketingiem poprzez studia literaturowe i dyskusje na zajęciach.
C2 Wypracowanie koncepcji pracy licencjackiej – tematu i struktury.
C-3 Pomoc w doborze literatury, opracowaniu na jej podstawie pierwszych rozdziałów pracy o charakterze teoretycznym, wstępnym sformułowaniu hipotez badawczych, określeniu obszaru badań, doborze metod i technik badawczych oraz w przeprowadzeniu badań empirycznych.
Wymagania wstępne
W-1 znajomość podstaw marketingu, zarządzania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W-1 posiada wiedzę pozwalającą identyfikować i rozwiązywać problemy związane z wybranym obszarem badawczym; K_W01, K_W05
W-2 umie dobierać i korzystać ze źródeł wiedzy, dokonywać ich właściwej interpretacji w wybranym obszarze badawczym; K_W08, K_W09
W-3 posiada teoretyczno-metodologiczną wiedzę potrzebną do realizacji tematu pracy, potrafi opracować strukturę pracy, określić przedmiot i cel badań, sformułować i racjonalnie uzasadnić tezy; K_W05; K_W06
UMIEJĘTNOŚĆI
U 1 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz wystąpień ustnych; K_U06, K_U07, K_U08
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K-1 Ma umiejętność pracy w zespołach badawczych w tym kierowania takimi zespołami; K- K01,
K-2 Odczuwa potrzebę i potrafi samodzielnie i krytycznie rozszerzać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania marketingiem K-K02
K-3 Zachowuje się w sposób odpowiedzialny i etyczny w procesie prowadzenia badań naukowych K-K05
Metody dydaktyczne
Indywidualnie dyskutowane prezentacje pracy licencjackiej, rozwiązywanie problemów ze wspólnym lub indywidualnym omówieniem wyników.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie, omówienie tematów i zadań.
2. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego. 2h
3. Formułowanie przedmiotu, celu, tez badawczych. Wybór tematu pracy. 4h
4. Koncepcja badawcza i jej rola w pisaniu pracy. 4h
5. Proces poznania naukowego. Istota i znaczenie problemu badawczego. 4h
6. Metody i narzędzia badawcze. Techniki badań naukowych. 4h
7. Organizacja badań naukowych. 4h
8. Zasady poprawnego pisania. Wymogi formalne i edytorskie. 4h
9. Zaliczenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- zaangażowanie seminarzysty w wybór tematyki pracy licencjackiej,
- postęp w sformułowaniu celów i podstawowej tezy pracy oraz w opracowaniu wstępnego planu (struktury) pracy,
- postęp w doprecyzowaniu celów (głównego i szczegółowych) i hipotez badawczych pracy,
- zakres, liczebność i innowacyjność pozycji literatury zebranych do pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2016.
Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
red: Kardas Jarosław S., Wójcik-Augustyniak Marzena, Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Wydawca: DIFIN, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem