Rachunkowość i finanse (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest uzupełnienie i pogłębienie efektów kształcenia na kierunku Ekonomia II stopnia w zakresie wiedzy, efektywności i kompetencji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości.
C1 – wybór problemu badawczego (po studiach literaturowych i analizie obowiązującego prawa) – semestr I
C2 – Przygotowanie koncepcji pracy magisterskiej (teoretyczno – empirycznej) z rachunkowości/finansów (postawienie problemu i hipotez badawczych) – II semestr
C3 – Przygotowanie co najmniej w 50% pracy dyplomowej (magisterskiej) – III semestr
C4 - Przygotowanie kompletnej pracy dyplomowej (magisterskiej) z godnie z przyjętymi standardami – IV semestr.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii)
W2- wiedza na temat rachunkowości i finansów
W3- wiedza z analizy finansowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09_12 ma poszerzoną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i finansowego, uwzględniając analityczną specyfikę poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz praktykę korzystania z usług instytucji systemu finansowego
K_W10_12 ma poszerzoną wiedzą w zakresie międzynarodowych determinantów procesów ekonomicznych
K_W11_12 zna i rozumie metody ekonomii matematycznej, rozumie zależności formułowane w modelach opartych na formalizacji opisu zjawisk ekonomicznych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
K_U03 potrafi zaproponować rozwiązanie problemów natury ekonomicznej oraz organizacyjno-zarządczej, inspirowanych praktyką gospodarczą
K_U04 potrafi wykorzystywać metody wnioskowania statystycznego, samodzielnie definiować i weryfikować hipotezy formułowane w ramach prowadzonych analiz
K_U06 Posiada umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego: potrafi samodzielnie księgować, analizować sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania finansami
K_U07 posiada umiejętność prezentowania – w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi – własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych doświadczeń oraz poglądów różnych autorów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K03 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe
K_K04 dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i jest przygotowany do ich rozstrzygania
K_K05 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości, w duchu krytycyzmu
K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
K_K07 potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
1. Przekazanie studentom wiedzy metodologicznej (wykład) na temat pisania prac magisterskich.
2. Metoda dialogowa między Studentem a Promotorem oraz między Studentami.
3. Dyskusja w grupie seminaryjnej na temat problemów i projektów możliwych do realizacji w formie pracy magisterskiej.
4. Analizowanie możliwych koncepcji realizacji projektów prac magisterskich.
5. Przygotowanie przez Studentów projektów prac magisterskich.
6. Przygotowanie i weryfikacja przedkładanych promotorowi fragmentów pracy magisterskiej.
7. Stosowanie metody e-learningu w procesie przygotowywania i weryfikowania prac dyplomowych.
8. Indywidualne konsultacje w zakresie przygotowywania koncepcji prac i omawiania kolejnych etapów przygotowywanych prac dyplomowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Rachunkowość w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i i innych jednostek.
2. Organizacja rachunkowości (polityka rachunkowości) w różnych jednostkach (zróżnicowanie w zależności od charakteru jednostki, rodzaju działalności gospodarczej, wielkości, decyzji kierownictwa jednostki).
3. Rachunkowość a etyka – analiza teoretyczna i empiryczna.
4. Różne aspekty kontrolowania jednostek z wykorzystanie systemu rachunkowości (audyt wewnętrzny i zewnętrzny, rewizja finansowa).
5. Źródła finansowania działalności (analiza pojedynczych źródeł jak też analiza całościowa finansowania działalności).
6. Różne aspekty finansów przedsiębiorstwa i innych jednostek.
7. System ewidencyjno-sprawozdawczy aktywów trwałych (wycena, ewidencja księgowa i sprawozdawczość).
8. System ewidencyjno-sprawozdawczy aktywów obrotowych (wycena, ewidencja księgowa i sprawozdawczość).
9. System ewidencyjno-sprawozdawczy (wycena ewidencja księgowa i sprawozdawczość) różnych źródeł finansowania majątku jednostek.
10. Rachunkowość specyficzna (bankowa, budżetowa, uproszczone formy ewidencji podatkowej i inne) – wybrane zagadnienia.
11. Sprawozdawczość finansowa jako element rachunkowości przedsiębiorstwa (według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości)
12. Analiza sprawozdań finansowych i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw (w obszarze rentowności, płynności, sprawności działania i zadłużenia).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna

WIEDZA
Nie posiada wiedzy ekonomicznej, w tym z rachunkowości i finansów pozwalającej na przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej).
UMIEJĘTNOŚCI
Nie potrafi formułować celów projektów badawczych
Nie potrafi formułować i weryfikować hipotez badawczych.
Nie posiada umiejętności przygotowania w przewidzianym terminie koncepcji pracy magisterskiej.
Nie posiada umiejętności przygotowania kompletnej pracy magisterskiej zgodnie z przyjętymi standardami.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Nie posiada kompetencji społecznych sprzyjających realizacji celów przedmiotu.

Ocena dostateczna
WIEDZA
Ma podstawową wiedzę o systemie rachunkowości/finansów pozwalającą na poziomie zadowalającym przygotować pracę magisterską.
UMIEJĘTNOŚCI
Na poziomie podstawowym potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości/finansów do formułowania problemów i hipotez badawczych, weryfikować hipotezy badawcze.
Przygotuje i przedłoży Promotorowi koncepcję pracy magisterskiej o niskim poziomie trudności.
Przygotuje i przedłoży Promotorowi pracę magisterską.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Dostrzega potrzeby własnego rozwoju poprzez pozyskiwanie wiedzy i kształtowanie umiejętności
Rozumie potrzeby doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych
Potrafi na poziomie podstawowym dokonywać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach w obszarze rachunkowości.
Potrafi współpracować w grupie seminaryjnej oraz z Promotorem w procesie pisania pracy magisterskiej.

Ocena dobra
WIEDZA
Posiada wysoki poziom wiedzy pozwalający na definiowanie problemów z rachunkowości i finansów oraz na:
- przygotowanie zaawansowanych koncepcji pracy magisterskiej
- przygotowanie pracy magisterskiej o wysokim poziomie trudności.
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada wysokie umiejętności analizowania funkcjonowania rachunkowości w praktyce oraz potrafi samodzielnie formułować i weryfikować hipotezy badawcze.
Potrafi projektować i wykonywać zaawansowane zadania i realizować powierzone obowiązki dotyczące kwestii rachunkowości/finansów.
Na dobrym poziomie potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości/finansów do przygotowania zaawansowanych koncepcji pracy i całej pracy magisterskiej o wysokim poziomie trudności.
Przygotuje samodzielnie i przedłoży Promotorowi pracę dyplomową o wysokim poziomie trudności z zakresu rachunkowości/finansów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Dobrze rozumie potrzeby własnego rozwoju, doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Potrafi na poziomie podstawowym dokonywać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach w obszarze rachunkowości i finansów.
Potrafi współpracować w grupie seminaryjnej oraz z Promotorem w procesie pisania pracy magisterskiej.

Ocena bardzo dobra
WIEDZA
Posiada wysoki poziom wiedzy ekonomicznej, w tym z rachunkowości i finansów pozwalającą na:
- formułowanie ważnych problemów i hipotez badawczych;
- opracowywanie bardzo dobrych koncepcji pracy magisterskiej,
- przygotowanie na wysokim poziomie pracy magisterskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi samodzielnie projektować i wykonywać zaawansowane zadania i realizować powierzone obowiązki pisania pracy magisterskiej (formułować problemy i weryfikować hipotezy badawcze).
Przygotuje bardzo dobrą koncepcję pracy magisterskiej z zakresu zaawansowanych problemów rachunkowości i finansów.
Przedłoży Promotorowi w przewidzianym terminie pracę magisterską przygotowaną w sposób perfekcyjny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Bardzo dobrze rozumie potrzeby własnego rozwoju, doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Potrafi precyzyjnie dokonywać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach w obszarze rachunkowości i finansów dostrzegając swoje niedoskonałości w zakresie wiedzy i umiejętności.
Potrafi bardzo dobrze współpracować w grupie seminaryjnej oraz z Promotorem w procesie pisania pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, poradnik, Warszawa 2012.
2. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, Wskazówki praktyczne. Bydgoszcz 2005.
3. Żukowska H., Wytyczne do pisania prac dyplomowych. Maszynopis niepublikowany, Lublin 2013.
4. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-20środaC-430 09:10 - 10:50
2020-05-27środaC-430 09:10 - 10:50
2020-06-03środaC-430 09:10 - 10:50
2020-06-10środaC-430 09:10 - 10:50