Podstawy makroekonomii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy, która pozwoli im zrozumieć podstawowe pojęcia i zależności z dziedziny ekonomii jak: pieniądz, typy systemów pieniężnych, rynki finansowe i ich instytucje, zagadnienia bezrobocia i inflacji, orientować się w podstawowych rodzajach polityki gospodarczej państwa (pieniężnej i fiskalnej), jej narzędziach i zasadach działania, posiąść umiejętność konstruowania wykresów oraz rozwiązywania przykładów liczbowych.
Wymagania wstępne
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu w dostatecznym stopniu opanował wiedzę z zakresu mikroekonomii oraz matematyki oraz jest gotowy do rozwijania wiedzy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Efekt 1 (K_W01) zna podstawową terminologię związaną makroekonomią, potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z gospodarką jak PKB, inflacja, bezrobocie.
Efekt 2 (K_W03) ma podstawową wiedzę o sektorach instytucjonalnych gospodarki krajowej oraz ich roli w tworzeniu PKB.
Efekt 3 (K_W08) zna metody i narzędzia w analizie makroekonomicznej, w tym techniki pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących


UMIEJĘTNOŚCI
Efekt 4 (K_U01) potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze.
Efekt 5 (K_U02) potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy procesów zachodzących w gospodarce.
Efekt 6 (K_U06) potrafi przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Efekt 7 (K_K01) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Efekt 8 (K_K02) potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań własnych i grupowych.
Metody dydaktyczne
wykłady z prezentacjami multimedialnymi
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienia wstępne.
2. Opis gospodarki w systemie rachunków narodowych.
3. Keynesowski model makroekonomiczny.
4. Wpływ państwa na produkt w równowadze.
5 Pieniądz i system bankowy.
6. Model IS-LM.
7. Polityka fiskalna i monetarna w ramach modelu IS-LM.
8. Gospodarka otwarta. Model IS-LM-BP.
9. Determinanty wymiany handlowej z zagranicą i przepływu kapitału.
10. Rynek pracy i bezrobocie.
11. Inflacja. Rodzaje i sposoby mierzenia inflacji. Przyczyny i skutki inflacji.
12. Model AS-AD.
13. Polityka fiskalna i monetarna w krótkim i długim okresie.
14. Szoki podażowe i popytowe w gospodarce.
15. Teoria wzrostu gospodarczego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Próg zaliczeniowy to 55%.
ocena bardzo dobra – student opanował w całości zakres tematyczny przedmiotu, rozumie go i umie stosować w praktyce, zna metody i narzędzia w analizie makroekonomicznej, w tym techniki pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących, potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy procesów zachodzących w gospodarce i przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali całej gospodarki.
ocena dobra - student opanował zakres tematyczny przedmiotu, potrafi uporządkować wiedzę dotyczącą przedmiotu, zna metody i narzędzia w analizie makroekonomicznej, potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali całej gospodarki.
ocena dostateczna - student opanował zakres tematyczny przedmiotu, zna metody i narzędzia w analizie makroekonomicznej, potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i przeprowadzać prostą analizę ekonomiczną w skali całej gospodarki.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014
Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
Krajewski J., Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Krugman P, Wells R., Makroekonomia, WN PWN, Warszawa 2012
Nowak A., Zalega T., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin