Finanse międzynarodowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jarosław Kuśpit
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Wybór obszaru badawczego i tematu pracy dyplomowej
C2-Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej (postawienie problemu i sformułowanie hipotez)
C3-Przygotowanie pracy dyplomowej realizacja celów badawczych i zweryfikowanie hipotez na gruncie teorii i badań empirycznych
C4-Obrona pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
W1-Znajomość ekonomii (mikroekonomii i makroekonomii)
W2-Wiedza na temat podstawowych zasad przygotowania pracy dyplomowej
W3-Student jest zainteresowany przygotowaniem pracy z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P_W01- potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią związaną z tematyką pracy dyplomowej (K_W03_12)
P_W02- ma podstawową wiedzę dotyczącą stosowania w pracy statystycznych i ekonometrycznych metod analizy danych (K_W07_12)
P_W03- ma wiedzę dotyczącą międzynarodowych aspektów związanych z tematyką pracy dyplomowej (K_W11_12)
UMIEJĘTNOŚCI
P_U01- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną, w celu analizowania i interpretowania zjawisk gospodarczych opisywanych w pracy dyplomowej (K_U02_12)
P_U03- potrafi gromadzić, przetwarzać, raportować, wariantować i prezentować dane związane z tematyką pracy dyplomowej (K_U03_12)
P_U04- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) (K_U07_12)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
P_K01- przy pisaniu pracy stosuje się do zasad etycznych badań naukowych (K_K06_12)
Metody dydaktyczne
Przekazanie studentom wiedzy metodologicznej na temat pisania prac dyplomowych poprzez dyskusję na forum seminarium.
Analizowanie problemów związanych z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi w grupie seminaryjnej. Indywidualne studia aktualnej literatury oraz danych empirycznych.
Poszukiwanie wielowymiarowych rozwiązań postawionych problemów.
Przygotowanie projektu pracy dyplomowej.
Indywidualne konsultacje w kolejnych etapach pisania pracy.
Sprawdzanie i weryfikacja przedkładanych promotorowi części pracy dyplomowej.
Treści programowe przedmiotu
1. Zasady i harmonogram pracy na seminarium
2. Zasady pisania prac dyplomowych wynikające z przepisów obowiązujących w KUL i na WNS
3. Zasady pisania prac dyplomowych wynikające z przepisów obowiązujące w Instytucie Ekonomii i Zarządzania
4. Czynniki determinujące wybór obszaru badawczego i formułowania tematu pracy
5. Metodyka formułowania hipotez badawczych i celu pracy
6. Zasady doboru, opracowywania i wykorzystania literatury źródłowej
7. Charakterystyka głównych obszarów badawczych z zakresu MSG i finansów międzynarodowych
8. Prezentacje dotyczące wybranych obszarów badawczych
9. Określenie obszarów badawczych przyszłych prac dyplomowych
10. Sformułowanie tematów prac, określenie celu i hipotez badawczych
11. Prezentacja struktur przyszłych prac dyplomowych
12. Przygotowanie koncepcji przyszłych prac dyplomowych
13. Prezentacja koncepcji i dyskusja
14. Prezentacja koncepcji i dyskusja
15. Prezentacja koncepcji i dyskusja
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
Student nie uczestniczył w więcej niż 30% zajęć.
WIEDZA
Nie ma wiedzy w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych i podstawowych problemach w tym obszarze,
Nie posiada wiedzy pozwalającej na przygotowanie koncepcji i całej pracy dyplomowej.

UMIEJĘTNOŚCI
Nie potrafi wykorzystać wiedzy z zakresu tematyki seminarium oraz nie potrafi formułować własnych ocen na podstawie danych statystycznych,
Nie potrafi formułować celów projektów badawczych i weryfikować hipotez badawczych,
Nie przygotował koncepcji pracy dyplomowej,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Nie rozumie potrzeby i nie dąży do własnego rozwoju poprzez systematyczne pozyskiwanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
Nie potrafi dokonać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach dotyczących międzynarodowych relacji gospodarczych. Brak obecności i aktywnego udziału na zajęciach.

Zaliczenie
Student uczestniczył w co najmniej 70% zajęć.
WIEDZA
Ma podstawową wiedzę w zakresie tematyki seminarium i problemach w tym obszarze,
Na poziomie zadowalającym potrafi wyjaśnić zasady i problemy gospodarki światowej,
Posiada wiedzę pozwalającą na przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wykorzystać wiedzę do analizy danych oraz potrafi formułować własne oceny dotyczące międzynarodowych relacji gospodarczych,
Posiada umiejętność formułowania i weryfikacji hipotez badawczych,
Przygotuje i przedłoży Promotorowi koncepcję pracy dyplomowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Rozumie potrzeby własnego rozwoju, doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych,
Potrafi na poziomie podstawowym dokonywać oceny ważności kryteriów i zadań w projektach w obszarze tematyki seminarium. Był obecny i aktywnie uczestniczył w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, wyd. 4 zm., Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2014.
2. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. poradnik, Warszawa 2012.
3. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, Wskazówki praktyczne. Bydgoszcz 2005.
4. Kuśpit J., Zasady pisania prac dyplomowych. Maszynopis niepublikowany, Lublin 2013.
5. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych.
Literatura uzupełniająca:
1. Rymarczyk J., Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
2. Osoba B., Ekonomia i finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2014
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem