Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Monika Wawer
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Pozyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji
C2 – Zdobycie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do analizowania i interpretowania problemów w obszarze gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacjach różnych typów
C3 – Uwrażliwienie studentów na potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i konieczność pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów w obszarze gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacji
Wymagania wstępne
W1 – Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi pracowników w organizacji
W2 – Ogólna wiedza ekonomiczna w zakresie przedsiębiorczości i zasad prowadzenia przedsiębiorstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w obszarze gospodarowania kapitałem ludzkim i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W12_12 ma elementarną wiedzę na temat polityki społecznej, w wymiarze systemowym, instytucjonalnym oraz zadaniowym, uwzględniając europejski model polityki społecznej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01_12 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w organizacji; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej
K_U08_12 umie przyjmować i wyznaczać zadania w zakresie gospodarowania kapitałem ludzkim, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim i praktyki gospodarczej
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną
Studium przypadku
Film dydaktyczny
Praca w zespołach
Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do zagadnień gospodarowania kapitałem ludzkim (GKL) – 2 godz.
2. Ewolucja podejścia i funkcje GKL oraz ich znaczenie w organizacjach – 2 godz.
3. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim – 2 godz.
4. Analiza pracy i planowanie zatrudnienia – 2 godz.
5. Proces rekrutacji pracowników,– 2 godz.
6. Tradycyjne metody selekcji kandydatów do pracy – 2 godz.
7. Nowoczesne metody selekcji kandydatów do pracy – 2 godz.
8. Proces adaptacji pracowników – 2 godz.
9. Motywowanie pracowników i systemy motywacyjne – 2 godz.
10. Wartościowanie stanowisk pracy – 2 godz.
11. Rozwój pracowników i zarządzanie karierą – 2 godz.
12. Systemy oceny pracy – 2 godz.
13. Wskaźniki finansowe kapitału ludzkiego – 2 godz.
14. Pomiar kapitału ludzkiego – 2 godz.
15. Nowe trendy w gospodarowaniu kapitałem ludzkim – 2 godz.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna wymaganych zagadnień z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim
(U) – Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej do interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w organizacji oraz analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności gospodarczej
(K) – Student nie wykazuje potrzeby rozwoju osobistego, nie potrafi pracować w zespole ani rozwiązywać grupowo problemów z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim

Ocena dostateczna
(W) – Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim
(U) – Student potrafi poprawnie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w organizacji oraz analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności gospodarczej
(K) – Student w niewielkim zakresie wykazuje potrzebę rozwoju osobistego, nieefektywnie pracuje w zespole, niechętnie rozwiązuje grupowo problemy z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim

Ocena dobra
(W) – Student dobrze opanował wiedzę z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim
(U) – Student potrafi właściwie wykorzystywać szczegółową wiedzę teoretyczną do interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w organizacji oraz analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności gospodarczej
(K) – Student wykazuje znaczącą potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, efektywnie pracuje w zespole, chętnie rozwiązuje grupowo problemy z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim

Ocena bardzo dobra
(W) – Student biegle opanował wiedzę z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim
(U) – Student potrafi doskonale i twórczo wykorzystywać szczegółową wiedzę teoretyczną do interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w organizacji oraz analizowania ich powiązań z różnymi obszarami działalności gospodarczej
(K) – Student wykazuje szczególnie silną potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, bardzo efektywnie i chętnie pracuje w zespole, jest bardzo aktywny w grupowym rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarowania kapitałem ludzkim

Zaliczenie przedmiotu ma formę egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi (odpowiedzi mają charakter opisowy).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Baron A, Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
2. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
3. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
4. Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
5. Marciniak J., Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
6. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:
1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, WOLTERS KLUWER, Warszawa 2016.
2. Oleksyn T. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, WOLTERS KLUWER Warszawa 2014.
3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – Procesy – Metody, PWE, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin