Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Dąbkowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania instytucji i rynków finansowych: najważniejszych instrumentów finansowych i instytucji finansowych (w tym organów nadzoru) oraz zasad ich funkcjonowania.
Wymagania wstępne
W1- Student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny finansów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza: Student definiuje najważniejsze pojęcia z zakresu rynku finansowego, objaśnia istotne mechanizmy funkcjonowania rynku pieniężnego, rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych, wskazuje najistotniejsze cechy instrumentów finansowych w tym ryzyko inwestowania, rozróżnia i opisuje wybrane instytucje rynku finansowego.
Umiejętności: Student wykorzystuje w praktyce instrumenty rynku finansowego, analizuje podstawowe zależności zachodzące na rynkach finansowych, prezentuje najistotniejsze mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego, ocenia korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania instrumentów finansowych.
Kompetencje: Student jest świadomy zalet i wad funkcjonowania rynku finansowego w gospodarce oraz jego wybranych instrumentów i instytucji.
Metody dydaktyczne
ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu określonych problemów z zakresu finansów, wykorzystanie projektowa multimedialnego.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu
2. Pieniądz (funkcje i definicje, formy pieniądza, podaż pieniądza w gospodarce)
3. Niepieniężne instrumenty finansowe. Stopy procentowe i dyskontowe
4. Przepływy pieniężne
5. Kapitalizacja
6. Dyskontowanie
7. Strumienie przepływów pieniężnych
8. Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki (instytucje rynku finansowego).
9. GPW w Warszawie - organizacja i funkcjonowanie
10. Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uczestnictwo w 90% zajęć - 5% oceny końcowej
Zaliczenie pisemne - pytania opisowe. i testowe
Ocena z kolokwium - 95% oceny końcowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2017
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2015
W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2012
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę