Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Badora
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studentów z typologią badań pedagogicznych.
C2. Zaznajomienie studentów z metodami i technikami stosowanymi w badaniach pedagogicznych.
C3. Wykorzystanie poznanej wiedzy w tworzeniu przykładowych narzędzi badawczych.
Wymagania wstępne
W1 –Konwersatorium przeznaczone jest dla II roku pedagogiki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.
Metody dydaktyczne
- pogadanka
- dyskusja
- praca z tekstem
- praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienia definicyjne związane z typologią badań pedagogicznych.
2. Zagadnienia związane z metodami i technikami stosowanymi w badaniach pedagogicznych.
3. Zagadnienia związane z regułami konstruowania narzędzi badawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna
nie posiada elementarnej wiedzy w zakresie podstawowych pojęć metodologii badań pedagogicznych; nie wykazuje zainteresowania zajęciami; nie potrafi wymienić podstawowych typologii w zakresie badań pedagogicznych.

Ocena dostateczna
posiada nieuporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych pojęć metodologii badan pedagogicznych; w niewielkim stopniu potrafi scharakteryzować typologie w zakresie badań pedagogicznych.

Ocena dobra
posiada podstawową wiedzę i potrafi ogólnie omówić podstawowe pojęcia charakterystyczne dla metodologii badań pedagogicznych; sprawnie charakteryzuje metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych.
Ocena bardzo dobra
posiada uporządkowaną wiedzę i potrafi wyczerpująco omówić pojęcia charakterystyczne dla metodologii badań pedagogicznych; posiada bardzo dobrą znajomość metod i technik stosowanych w badaniach pedagogicznych, które popiera umiejętnością właściwych im narzędzi badawczych.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- kolokwium z treści zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1) Bauman T. (red.), Praktyka badań pedagogicznych, Kraków 2013;
2) Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2011;
3) Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2009;
4) Pilch T., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:
• Gnitecki J., Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, Poznań 2006;
• Goriszowski W., Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Warszawa 2006;
• Góralski A. (red.), Metody badań pedagogicznych w zarysie, Warszawa 2009;
• Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę