Ekonomia integracji europejskiej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Rubaj
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest prezentacja historii i genezy europejskich procesów integracyjnych oraz omówienie aktualnych zagadnień dotyczących miejsca i roli Unii Europejskiej w światowym systemie gospodarczym. Cele cząstkowe obejmują zagadnienia takie jak:
1. Powstanie i rola Unii Gospodarczej i Walutowej;
2. Polityka gospodarcza i społeczna w Unii Europejskiej;
3. Unia Europejska w aspekcie światowych powiązań gospodarczych;
4. Wspólna waluta euro – korzyści i zagrożenia związane z jej wprowadzeniem.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu polityki gospodarczej oraz europejskich procesów integracyjnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Przyswojenie podstawowych informacji z zakresu integracji europejskiej. Powstanie i rola Unii Gospodarczej i Walutowej. Rozumienie europejskich problemów integracyjnych w aspekcie powiązań gospodarczych na rynkach międzynarodowych.

UMIEJĘTNOŚCI
Przyswojenie wiedzy z zakresu europejskich procesów integracyjnych.
Rozumienie roli i znaczenie Unii Gospodarczej i Walutowej we współczesnej gospodarce światowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Podejście instytucjonalne do problemów międzynarodowych. Znajomość zasad polityki społecznej UE.
Metody dydaktyczne
1. Prezentacja wiadomości w formie autorskiego wykładu
2. Prowadzenie notatek oraz zadawanie pytań podczas zajęć
3. Korzystanie z literatury źródłowej
4. Indywidualne studia literaturowe w oparciu o literaturę uzupełniającą
5. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych dotyczących gospodarki i zachodzących w niej procesów na podstawie aktualnych informacji prasowych i internetowych.
Treści programowe przedmiotu
I. Integracja międzynarodowa jako proces gospodarczy i społeczny
II Unia gospodarcza i Walutowa – historyczne aspekty integracji;
III Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej;
IV Bank centralny UE oraz Europejski System Banków Centralnych
V Polityka gospodarcza i monetarna w Unii Gospodarczej i Walutowej
VI Perspektywy rozwoju UGW – kryzys gospodarczy i monetarny
VII Kryteria Konwergencji
VIII Przystąpienie Polski do UGW – plusy i minusy przyjęcia wspólnej waluty
IX Brexit i inne zagrożenia dla jedności Wspólnoty
X UE a inne ugrupowania integracyjne - ASEAN, Mercosur
XI - Unia Europejska w umowach międzynarodowych
XII Perspektywy innych krajów przystąpienie do UE (Ukraina, Turcja i inne)
XIII Podsumowanie wiadomości i omówienie zagadnień egzaminacyjnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna podstawowych wymaganych zagadnień z zakresu integracji europejskiej;
(U) – Student nie potrafi analizować problemów i formułować rozwiązań dotyczących procesów zachodzących w Unii Europejskiej;
(K) – Student nie potrafi określać priorytetów do realizacji zadań oraz nie uświadamia sobie konieczności rozwiązywania problemów z zakresu wiadomosci o Unii Europejskiej;

Ocena dostateczna
(W) – Student posiada podstawową wiedzę z podstaw integracji europejskiej.
(U) – Student w niewielkim stopniu potrafi analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące ekonomii międzynarodowej i w niewielkim zakresie posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi w tym obszarze.
(K) – Student w niewielkim stopniu potrafi określać priorytety do realizacji zadań i w niewielkim stopniu uświadamia sobie konieczność rozwiązywania problemów z zakresu integracji europejskiej.

Ocena dobra
(W) – Student dobrze opanował wiedzę z podstaw integracji europejskiej.
(U) Student potrafi dobrze analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące ekonomii międzynarodowej i poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi w tym zakresie;
(K) – Student potrafi dobrze określać priorytety do realizacji zadań i jest świadomy konieczności rozwiązywania problemów z zakresu integracji euroejskiej.

Ocena bardzo dobra
(W) – Student biegle opanował wiedzę z zakresu integracji europejskiej;
(U) Student potrafi doskonale i twórczo analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące integracji euroejskiej i biegle posługuje się szczegółowymi pojęciami ekonomicznymi w tym zakresie.
(K) – Student potrafi doskonale określać priorytety do realizacji zadań i jest szczególnie predysponowany do rozwiązywania zadań z zakresu integracji europejskiej.

Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: egzamin

100-90% : bdb
89-83%: db+
82-75%: db
74-68%: dst+
67-60%: dst
poniżej 60%: ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Aleksandrowicz Tomasz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2018;
2. Tendera-Właszczuk H., Prostak R., Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2019;
3. Ruszkowski J., Europeizacja. Analiza odziaływania Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019
4. Barcik Jacek, Unia Europejska w przededniu brexitu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018
5. Prawo Unii Europejskiej w pigułce, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniajaca:
1. Borek Dominika, Polska w Unii Europejskiej - portret statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2019
2. Grosse G. Pokryzysowa Europa: dylematy Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2018
3. Zuba K.,Choroś B., Parlament Europejski w strukturze instytucjonalnej i politycznej Unii Europejskiej, Uniwersytet Opolski 2019;
4. Stawarz Marcin, Wpływ obecności w Unii Europejskiej na gospodarkę Polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytety Mikołaja Kopernika, 2019
5. Tosiek P., Member State in decision making system of the European Union, Wydawnictwo UMCS 2019
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin