Instytucje i rynki finansowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Dąbkowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Zainteresowanie studentów wiedzą z zakresu rynków i instytucji finansowych
C2: Ilustracja znaczenia pieniądza i banków w gospodarce
C3: Analiza zasad funkcjonowania najważniejszych instytucji finansowych (w tym organów nadzoru)
Wymagania wstępne
W1: student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny finansów
W2: student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny mikroekonomii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma ugruntowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie rynków i instytucji finansowych w porównaniu z innymi aspektami nauk ekonomicznych, K_W03
2. Student zna zakres i zasady działania instytucji finansowych, K_W11
3. Student zna istotne mechanizmy funkcjonowania rynku pieniężnego, rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych K_W11
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi analizować podstawowe zależności zachodzące na rynkach finansowych K_U02
2. Student prezentuje najważniejsze mechanizmy funkcjonowania rynku finansowego K_U02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykazuje aktywność w zakresie pogłębiania własnej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w zakresie instytucji i rynków finansowych (K_K01)
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych
Studia przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do przedmiotu (podstawowe pojęcia).
2. Klasyfikacja rynków finansowych.
3. Rynek pieniężny i walutowy.
4. Rynek kapitałowy.
5. Rynek pierwotny i rynek wtórny - rodzaje i sposoby emisji papierów wartościowych, funkcje rynków pierwotnego i wtórnego
6. Uczestnicy rynków finansowych.
7. Instytucje finansowe: banki centralne, komercyjne i inwestycyjne.
8. Instytucje finansowe: giełdy i fundusze inwestycyjne.
9. Instytucje finansowe: firmy ubezpieczeniowe i instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych.
10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - organizacja i funkcjonowanie.
11. Wpływ globalnych banków na kryzys finansowy 2008+
12. Globalne instytucje systemowo ważne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia w formie egzaminu pisemnego

Ocena bardzo dobra
(W) student zna i rozumie bardzo dobrze podstawowe pojęcia z zakresu rynków i instytucji finansowych
(U) student potrafi bardzo dobrze wyjaśnić mechanizm funkcjonowania rynków finansowych i instytucji finansowych
(K) student wykazuje w bardzo wysokim stopniu aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu przedmiotu

Ocena dobra
(W) student dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu rynków i instytucji finansowych
(U) student potrafi dobrze wyjaśnić mechanizm funkcjonowania rynków finansowych i instytucji finansowych
(K) student wykazuje w wysokim stopniu aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu przedmiotu

Ocena dostateczna
(W) student dostatecznie zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu rynków i instytucji finansowych
(U) student potrafi w sposób dostateczny wyjaśnić mechanizm funkcjonowania rynków finansowych i instytucji finansowych
(K) student wykazuje dostateczną aktywność w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu przedmiotu

Ocena niedostateczna
(W) student nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu rynków i instytucji finansowych
(U) student nie potrafi wyjaśnić mechanizm funkcjonowania rynków finansowych i instytucji finansowych
(K) student nie wykazuje aktywności w zakresie rozwiązywania problemów z zakresu przedmiotu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Sławiński, A. Chmielewska: Zrozumieć rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.
J. Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2017
K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin