Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Łuka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Inspirowanie do krytycznego namysłu nad sposobem definiowania wychowania i pojęć bliskoznacznych.
C2 - Analiza potocznych i naukowych teorii wychowania.
C3- 3. Inspirowanie do krytycznego namysłu nad realiami oraz możliwościami aplikacji wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw wychowania do rozwiązywania współczesnych problemów wychowawczych.
C3 - Objaśnienie ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych aspektów wychowania
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza z zakresu Wprowadzenia do pedagogiki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć z teorii wychowania.
K_W02 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat relacji między teorią wychowania a innymi subdyscyplinami, zna historię teorii wychowania oraz specyfikę jej uprawiania na przestrzeni dziejów.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 - Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U03 - Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
KOMPETENCJE
K_K03 - Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, prezentacja, praca w grupach, praca w parach
Treści programowe przedmiotu
Problematyka ćwiczeń
Mapa kategorialna wychowania
• geneza pojęcia.
• dynamizmy wychowania,
• wychowanie jako zjawisko społeczne i kulturowe.
Główne modele rozumienia wychowania.
• wychowanie- wąski i szeroki zakres rozumienia pojęcia,
• wychowanie a pseudowychowanie.
Naukowe i potoczne teorie wychowania.
Wychowanie jako zjawisko społeczne. Socjalizacja i wychowanie w społeczeństwach pierwotnych i współczesnych.
Zasady formułowania celów wychowania i doboru metod wychowawczych.
Wychowanie wobec przemian i wyzwań współczesnego świata.
Wybrane warunki skuteczności wychowania: podmiotowe traktowanie wychowanka, empatyczne rozumienie, autentyczność wychowawcy.
Zasady indywidualizacji i wspólnotowości w doborze strategii i środków wychowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra - student w swoich wypowiedziach podczas zajęć, w sposób twórczy (dokonując krytycznej interpretacji) przedstawia treści przedmiotu, dostarczając przy tym argumentów, iż osiągnął wszystkie efekty kształcenia.
Ocena dobra – student w swoich wypowiedziach dokonuje jasnej prezentacji i logicznej analizy treści ćwiczeń, dowodząc, osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia.
Ocena dostateczna – student w swoich wypowiedziach prezentuje treści przedmiotu, popełniając jednak przy tym drobne błędy, dotyczące szczegółowych zagadnień, nie deprecjonujące jednak jego umiejętności odniesienia zdobytej wiedzy do analizy rzeczywistości wychowawczej.
Ocena niedostateczna – student w swoich wypowiedziach prezentuje treści przedmiotu bez ich głębokiego znawstwa i zrozumienia. Popełnia błędy w definiowaniu pojęć, prezentowaniu teorii i wyjaśnianiu zjawisk związanych z rzeczywistością wychowawczą i jej projektowaniem.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
Dąbrowska T. E., Wojciechowska-Charlak B., Miedzy praktyką a teorią wychowania, UMCS, Lublin 1997, ISBN 8322710763
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ISBN 9788375875560
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ISBN 9788360501283
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, \\\"Impuls\\\", Kraków 2005. ISBN 8373085823
Łobocki M., Wybrane problemy wychowania: nadal aktualne, UMCS, Lublin 2004, ISBN 8322723016
J. Górniewicz, Teoria wychowania (Wybrane problemy), Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2005.
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1981.
H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1946.
P. Tyrała, Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, Wyd. GWP, Gdańsk 2007.
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
L. Giussani, Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2002.
S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997.
S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997.
L.Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania, Jelenia Góra 2012.
Literatura uzupełniająca:
Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, przekł. H. Machoń, Kraków, Wyd. WAM, 2007.
Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Olsztyn, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2007.
Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psychologiczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1979.
Rynio A., Metodyczno-strukturalne elementy procesu integralnego wychowania osoby w nauczaniu Jana Pawła II, w: C. Kalita, M. Nowak (red.), Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, Biała Podlaska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2005, s. 285-303.
Tyrała P., Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę