Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alina Rynio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami pedagogiki chrześcijańskiej – celem, przedmiotem i istotą pedagogiki chrześcijańskiej.
C2 - Zapoznanie studentów z wybranymi systemami wychowywania realizowanymi w duchu zasad chrześcijańskich, oraz działalnością wychowawczą współczesnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
C3 - Zapoznanie studentów z zagrożeniami wychowania chrześcijańskiego we współczesnym świecie.
C4 - Zapoznanie studentów z biblijnymi wzorcami wychowania, z wybranymi zakonnymi systemami wychowawczymi, nauka konstruowania programów wychowawczych opartych na wartościach chrześcijańskich, rola samowychowania w życiu chrześcijanina.
Wymagania wstępne
Uczestnictwo w wykładzie z pedagogiki chrześcijańskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego teologicznych i filozoficznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, zna i rozróżnia specyfikę procesów: nauczania, kształcenia, wychowania.
K_W04 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne i teologiczne, psychologiczne, kulturowe i społeczne, stanowiące teoretyczne podstawy myślenia i działania pedagogicznego.
K_W05 ma podstawową wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia: zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, kulturowym, filozoficznym i światopoglądowym.
K_W11 zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich filozoficzne, religijne, historyczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania ze zwróceniem uwagi na chrześcijański system wychowania.
K_W13 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat nauk o wychowaniu, subdyscyplin pedagogiki oraz nauk pomocniczych pedagogiki, obejmującą ich terminologię, teorię i metodykę.
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, w tym tych, których podmiotem jest Kościół.
K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego w zasady i normy etyczne zawodu pedagoga.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów i własnych doświadczeń praktycznych.
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne z odniesieniami do tradycji nauczania Kościoła katolickiego i papieża Jana Pawła II; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych i jest świadomy własnej za nie odpowiedzialności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w edukacyjnej pracy
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej.
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje pracę edukacyjną, podkreśla priorytety uwzględniając nauczanie Kościoła.
Metody dydaktyczne
Warsztat,
Dyskusja,
Prezentacja multimedialna, film.
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia z pedagogiki chrześcijańskiej są uzupełnieniem do wykładu z pedagogiki chrześcijańskiej i zawierają treści uzupełniające względem wykładu.
Do omawianych podczas zajęć zagadnień należą:
- pedagogika chrześcijańska w systemie nauk pedagogicznych,
- podstawowe założenia metodologiczne pedagogiki chrześcijańskiej – przedmiot materialny i formalny, cel, istota,
- biblijne wzorce wychowania – inspiracje wychowawcze i pedagogia zawarte w Starym i Nowym Testamencie,
- poglądy na wychowanie wybranych Ojców Kościoła (Bazyli Wielki, Klemens Aleksandryjski, św. Ambroży, św. Hieronim)
- wybrane ideały i systemy wychowania (m. in. Systemy wychowawcze św. Jana Bosko, św. Urszuli Ledóchowskiej, Bł. Bronisława Markiewicza, Bł. Edmunda Bojanowskiego)
- współczesne przyczyny kryzysu wiary i wychowania chrześcijańskiego,
- samowychowanie, oraz rola samowychowania w życiu chrześcijanina,
- działalność wychowawcza podejmowana przez współczesne ruchy i stowarzyszenia katolickie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, nie rozumie ich uwarunkowań ze zwróceniem uwagi na chrześcijański system wychowania, nie zna zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego
(U) - Student nie potrafi prezentować własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów i własnych doświadczeń praktycznych; nie potrafi ocenić przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; nie potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności
(K) - Student nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w pracy, nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i dylematów etycznych

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie uwarunkowania niektórych z nich, zna wybrane zasady i normy etyczne, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego
(U) - Student potrafi w sposób dostateczny prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, nie zawsze potrafi popierać je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów i własnych doświadczeń praktycznych; potrafi ocenić przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; potrafi posługiwać się niektórymi zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności
(K) - Student rozumie wagę zachowania się w sposób profesjonalny, rolę refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w pracy,

Ocena dobra
(W)- Student zna większość tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, rozumie większość ich uwarunkowań ze zwróceniem uwagi na chrześcijański system wychowania, zna większość zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego
(U)- Student dobrze potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, nie zawsze potrafi popierać je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów i własnych doświadczeń praktycznych; potrafi ocenić przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; potrafi posługiwać się większością zasad i norm etycznych w podejmowanej działalności
(K)- Student zna zasady profesjonalnego zachowania, rolę refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w pracy, dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich uwarunkowania ze zwróceniem uwagi na chrześcijański system wychowania, zna zasady i normy etyczne, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego
(U)- Student potrafi bardzo dobrze potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, potrafi popierać je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów i własnych doświadczeń praktycznych; potrafi ocenić przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej; potrafi posługiwać się wszystkimi zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności
(K)- Student potrafi postępować zgodnie z zasadami etycznymi, dostrzega, formułuje i stara się rozwiązywać dylematy i problemy moralne
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Benedykt XVI, O pilnej potrzebie wychowania, Watykan 2008.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, w: Sobór Watykanski II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje., Poznań 1968.
Jan Paweł II. Juvenum Patris – w setna rocznicę śmierci św. Jana Bosko w: Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II tom II . Kraków 1997
Pius XI Divini Illius Magistri – Encyklika O chrześcijańskim wychowaniu. Kielce 1946
Rynio. A. Katolicka myśl pedagogiczna – próba syntezy., w: Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane., red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999 ss.411-418.

Literatura uzupełniająca
Bagrowicz. J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń 2000.
Bagrowicz J., Ideał wychowawczy Starego Przymierza., w: Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane., red. A.. Rynio. Stalowa Wola 1999 ss.143-162
Kostkiewicz J. red. Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, Kraków 2012.
Marczak S., Samowychowanie według Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Wyd. Jedność, Kielce 2003.
Olbrycht K., Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej, Wyd. Apostolicum, Poznać 2002.
Potocki A., U źródeł Kodeksu etyki nauczycielskiej czyli o Pedagogikum o. Bernarda Kryszkiewicza., w: Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane., red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999 ss.403-410.
Ratzinger J., Messori V., Raport o stanie wiary, Wyd. Michalineum, Marki 2005,
Rusiecki. M., System chrześcijańskiego wychowania w relacji do innych systemów., w: Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane., red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999 ss.117-143.
Rynio A., Biblijne podstawy wychowania. w: Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane., red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999 ss.163-166.
Rynio A., Jana Pawła II wizja wychowania, w: Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane., red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999 ss.263-283.
Sopoćko. M., Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze., w: Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane., red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999 ss.191-214.
Wilk S., Kiciński A., Łuczyński A., Opiela L., red, Drogowskazy wychowania, Lublin 2012.
Woroniecki. J., Program pedagogiki katolickiej., w: Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane., red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999 ss. 15-36.
Wychowanie chrześcijańskie miedzy tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL 2007.
Zamoyska J., O wychowaniu, Wyd. Instytutu Edukacji Narodowej, Lublin 2002.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę