Pedagogika chrześcijańska (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alina Rynio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Dostarczenie podstawowej wiedzy ukazującej specyfikę pedagogiki chrześcijańskiej i wychowania chrześcijańskiego w jego ujęciu historycznym i współczesnym.
C-2 Poszerzenie horyzontów myślowych i usystematyzowania bogatej wiedzy dotyczącej specyfiki pedagogiki katolickiej i wychowania chrześcijańskiego skoncentrowanej wokół próby znalezienia odpowiedzi czym jest owo wychowanie i co przynależy do jego istoty.
C-3 Przedstawienie rozwoju refleksji filozoficzno-teologicznej nad wychowaniem człowieka wierzącego, ze szczególnym uwzględnieniem zarysowujących się stanowisk pedagogizujących i filozofujących pedagogów i teologów przed i po soborowych (np. R. Guardini, S. Kunowski, o. Jacek Woroniecki, J. Tarnowski, J. Bagrowicz, L. Giussani, Jan Paweł II, Benedykt XVI)
Wymagania wstępne
W-1 Student wykorzystując zdobytą wiedzę pedagogiczną z zakresu ped. ogólnej, historii wychowania i innych subdyscyplin pedagogiki potrafi operować podstawowymi terminami opisującymi proces wychowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W-1 Zakłada się, że student potrafi scharakteryzować specyfikę pedagogiki chrześcijańskiej, jej genezę, przedmiot i problemy związane z rozumieniem zakresu treści dotyczących wychowania chrześcijańskiego K_W01.
W-2 Zna podstawowe paradygmaty specyficzne dla wychowania biblijnego Starego i Nowego Testamenty K_W04, K_W05.
W-3 Wie co jest charakterystyczne dla ideału wychowania chrześcijańskiego i jakie są jego kryteria, zasady i normy K_W11; K_W13.
W-4 Potrafi nazwać i dokonać analizy współczesnych problemów związanych z akceptacją chrześcijaństwa i chrześcijańskiego systemu wychowania K_W14;K_W19.

UMIEJĘTNOŚCI
U-1 Umie scharakteryzować elementy procesu wychowania opartego na prawie Bożym i pedagogii Jezus K_U03.
U-2 Rozróżnia elementy służące i zagrażające wychowaniu chrześcijańskiemu.
U-3 Umie logicznie uzasadnić wartość mądrości, dekalogu, pustyni, przymierza, spotkania, dialogu, cierpienia, przebaczenia i święta w wychowaniu K_U08.
U-4 Potrafi dokonać charakterystyki porównawczej wybranych systemów wychowania chrześcijańskiego K_U10.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K-1 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z pedagogiki chrześcijańskiej, filozofii, historii i teorii wychowania, czy pedagogiki specjalnej do analizowania i wyjaśniania problemów i zjawisk wychowania chrześcijańskiego K_K02.
K-2 Zauważa wpływ zmieniających się uwarunkowań egzystencjalnych i kulturowych na sposób wychowania dokonujący się w instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach oddziaływań wychowawczych K_K04;K_K08.
Metody dydaktyczne
tradycyjny wykład, praca ze wskazanymi tekstami z zakresu lit. źródłowej i lit. opracowań zawartymi w multimedialnym pakiecie dydaktycznym, prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe zostały usystematyzowane w ośmiu blokach tematycznych. Niżej podane tematy stanowią treść specjalnie opracowanego skryptu podzielonego na moduły i zamieszczonego na platformie. Oto jego zawartość: I. Pedagogika chrześcijańska i katolicka w systemie nauk II. Ewolucja myśli pedagogicznej w odniesieniu do wychowania chrześcijańskiego III. Obraz człowieka a proces wychowania IV. Problemy związane z rozumieniem pojęcia wychowanie chrześcijańskie w kontekście przyjmowanego ideału wychowawczego w ujęciu historycznym V. Przedmiot materialny i formalny pedagogiki katolickiej 1. Miejsce pedagogiki katolickiej w systemie nauk 2. Ogólna koncepcja pedagogiki katolickiej 3. Potrzeba pedagogiki katolickiej i specyfika jej metod 4. Pedagogika katolicka a katechetyka VI. Pedagogika jako nauka o wartościach VII. Elementy procesu wychowania w świetle pedagogiki katolickiej 7. I. Podstawowe założenia wychowania wynikające z koncepcji człowieka i jego działania. 7.1. Biblijne podstawy wychowania i moralności 1.1 powołanie człowieka przez Boga 1.2 przymierze Boga z ludźmi 1.3 nawrócenie człowieka 7. 2. Filozoficzny obraz człowieka 2.1 człowiek jako osoba rozumna 2.2 człowiek jako osoba wolna 2.3 człowiek jako osoba miłująca 7.3. Teologiczny opis człowieka 3.1 chrześcijańska godność osoby 3.2 spotkanie człowieka z Bogiem 3.3 chrześcijański sens życia 3.4 miłość jako norma życia chrześcijańskiego 3.5 chrześcijański sens śmierci człowieka 7.4. Cnoty jako sprawności chrześcijańskiego życia 4.1 cnoty teologiczne 4.2 cnoty moralne 7. II. Zasady wychowawcze a. chrystocentryzm – Integralny związek czynnika nadprzyrodzonego i naturalnego w wychowaniu chrześcijańskim b. moralizm – Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego (formacja sumienia) c. personalizm – Wychowanie chrześcijańskie wychowaniem personalistycznym d. humanizm – Pedagogiczna służba niepełnosprawnym 7.III. Cele wychowawcze a. osobowe wychowanie człowieka b. społeczne wychowanie osoby c. chrześcijańskie wychowanie ku świętości. 7.IV. Formy, metody i środki skutecznych oddziaływań wychowawczych a. Znaczenie rodziny w wychowaniu – Wychowanie w rodzinie jako przygotowanie do odpowiedzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego – Rodzina chrześcijańska miejscem uświęcenia – Wychowanie religijne – Rodzice wobec kryzysu wiary swoich dzieci b. Funkcja Kościoła – formacja religijna poprzez liturgię VIII. Kryteria wychowania i dojrzałej religijności. VIII. Charakterystyka wybranych koncepcji i systemów wychowania chrześcijańskiego; (św. Jan Bosko, bł. Bronisław Markiewicz, s. Marcelina Darowska, św. s. Urszula Ledóchowska, Cecylia Plater Zyberkówna, o. Jacek Woroniecki, Stefan Kard. Wyszyński, Jan Paweł II, Benedykt XVI ). Ostatni moduł opracowywany jest na ćwiczeniach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych pojęć w celu opisania procesu wychowania chrześcijańskiego
(K) - Nie potrafi scharakteryzować treści konstytujących proces wychowania chrześcijańskiego ani ukazać roli wieku rozwojowego, środowisk wychowujących, czy dokonać opisu wybranego systemu wychowania chrześcijańskiego

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej
(U) - Potrafi zastosować niektóre pojęcia w celu opisania procesu wychowania chrześcijańskiego i jego specyfiki
(K) - Potrafi zaproponować wybrane treści edukacji chrześcijańskiej ale nie umie ich dostosować do wieku, typu środowisk wychowujących czy aktualnych uwarunkowań

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej
(U) - Potrafi zastosować większość pojęć w celu opisania procesu wychowania katolickiego
(K) - Student dobrze zna treści programowe wychowania chrześcijańskiego ale nie potrafi zaplanować jego przebiegu w zależności od wieku, okoliczności zewnętrznych czy typu środowiska wychowującego


Ocena bardzo dobra
(W) - Zna wszystkie wymagane terminy z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej
(U) - Student potrafi zastosować wszystkie pojęcia w celu opisania procesu wychowania chrześcijańskiego
(K) - Potrafi zaproponować kompletny i atrakcyjny projekt program wychowania katolickiego uwzględniając wiek, okoliczności zewnętrzne i typ środowiska wychowawczego i charakterystyczne metody i środki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane, Red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999; Wychowanie chrześcijańskie miedzy tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007 s. 39-79; 128-160; 432-452; 646-664; 672-692; 706-727;
Materiały zamieszczone na platformie e - KUL w formie specjalnie przygotowanego autorskiego skryptu pt. Pedagogika katolicka - zagadnienia wybrane.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin