Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alina Rynio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Syntetyczne ukazanie istoty, genezy i etapów rozwoju katolickiej myśli pedagogicznej i statusu metodologicznego pedagogiki chrześcijańskiej;
C-2 Charakterystyka specyfiki proces wychowania chrześcijańskiego (cele, zasady, metody środki, kryteria, atrakcyjność, znaczenie, czynniki sprawcze) w odniesieniu do współczesnego kontekstu cywilizacyjnego i zadań spoczywających na środowiskach wychowujących;
C-3 Omówienie wybranych systemów i koncepcji wychowania chrześcijańskiego;
C-4 Ukazanie współczesnych szanse i zagrożenia edukacji katolickiej.
Wymagania wstępne
Student wykorzystując zdobytą wiedzę pedagogiczną z zakresu ped. ogólnej, historii wychowania, teorii wychowania, pedagogiki chrześcijańskiej i innych subdyscyplin pedagogiki potrafi operować podstawowymi terminami opisującymi proces wychowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W-1 Student zna teoretyczne podstawy wychowania chrześcijańskiego K_W01;
W-2 Potrafi scharakteryzować główne nurty w rozwoju katolickiej myśli pedagogicznej i opisać wybrany system wychowania chrześcijańskiego K_W03;
W-3 Potrafi scharakteryzować podstawowe zasady, cele, metody i środki wychowania chrześcijańskiego K_W05;
W-4 Dostrzega specyfikę i wartość wychowania chrześcijańskiego K_W06;
W-5 Zna specyfikę pedagogii znaczących ruchów Kościoła Katolickiego i podstawowe kryteria wychowania chrześcijańskiego K_W11;K_W13.

UMIEJĘTNOŚCI
U-1 Umie scharakteryzować specyfikę pedagogii biblijnej K_U02;
U-2 Umie określić specyficzne miejsce jakie w procesie wychowania chrześcijańskiego przypada rodzinie, szkole, szkołom katolickim i ruchom religijnym K_U08;
U-3 Potrafili uchwycić nie tylko specyfikę wybranego systemu wychowawczego chrześcijańskiego w aspekcie rozumienia jego celów, metod, zasad i środków ale umie też określić miejsca i możliwości tegoż wychowania współcześnie K_U09;
U-4 Dostrzega rolę autorytetu osób znaczących w życiu i wychowaniu K_U12;
U-5 Potrafi scharakteryzować główne nurty w rozwoju katolickiej myśli pedagogicznej K_U27;
U-6 Umiejętnie rozróżnia co służy, a co jest przeciwne wychowaniu chrześcijańskiemu i edukacji katolickiej K_U103.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K -1 Potrafi opisać co jest charakterystyczne dla pedagogii chrześcijańskiej K_K02;
K-2 Zna specyficzne miejsce jakie w procesie wychowania chrześcijańskiego przypada rodzinie, Kościołowi, państwu i uniwersytetom, jak również nieformalnym grupom odniesienia i pozainstytucjonalnym wspólnotom wychowawczych K_K04; K_K05;
K-3 Realistycznie ocenia edukacyjną i wychowawczą działalność Kościoła Katolickiego K_K11.
Metody dydaktyczne
metoda podająca (tradycyjnego wykładu), metoda problemowa, prezentacje multimedialne, metoda indywidualnej pracy studenta, praca z dokumentem (m.inn. pakiet dydaktyczny dla e-pedagogiki, teksty źródłowe, autorskie opracowania)
Treści programowe przedmiotu
1.Podstawowe założenia dotyczących rozumienia genezy, zasad, metod i środków w kontekście „wczoraj” i „dziś” pedagogiki chrześcijańskiej;
2. Zadania rodziny w wychowaniu chrześcijańskim;
3. Miejsce i rola Kościoła w wychowaniu chrześcijańskim;
4. Rola szkoły, uniwersytetu i państwa w wychowaniu chrześcijańskim;
5. Środowiska pozainstytucjonalne a wychowanie chrześcijańskie;
6. Pedagogia wybranych ruchów Kościoła Katolickiego;
7.Charakterystyka wybranych koncepcji i systemów wychowania chrześcijańskiego;
9. Integralny wymiar wychowania chrześcijańskiego, jego atrakcyjność i znaczenie;
10. Paradoksy chrześcijaństwa i współczesnej mentalności podstawą tożsamości pedagogiki chrześcijańskiej;
11. Szanse i zagrożenia współczesnej edukacji katolickiej (wyzwania).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych pojęć w celu opisania procesu wychowania chrześcijańskiego i jego szans i zagrożeń
(K) - Nie potrafi scharakteryzować treści konstytujących proces wychowania chrześcijańskiego ani ukazać roli środowisk wychowujących, czy dokonać opisu wybranego systemu wychowania chrześcijańskiego

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej
(U) - Potrafi zastosować niektóre pojęcia w celu opisania procesu wychowania chrześcijańskiego jego szans i zagrożeń
(K) - Potrafi zaproponować wybrane treści edukacji chrześcijańskiej ale nie umie ich dostosować do typu środowisk wychowujących czy aktualnych uwarunkowań

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej
(U) - Potrafi zastosować większość pojęć w celu opisania procesu wychowania chrześcijańskiego jego szans i zagrożeń
(K) - Student dobrze zna treści programu wychowania chrześcijańskiego ale nie potrafi zaplanować jego przebiegu w zależności od okoliczności zewnętrznych czy typu środowiska wychowującego


Ocena bardzo dobra
(W) - Zna wszystkie wymagane terminy z zakresu pedagogiki chrześcijańskiej
(U) - Student potrafi zastosować wszystkie pojęcia w celu opisania procesu wychowania chrześcijańskiego i tego co mu służy lub pozostaje w opozycji
(K) - Potrafi zaproponować kompletny i atrakcyjny projekt program wychowania katolickiego uwzględniając okoliczności zewnętrzne i typ środowiska wychowawczego, metody i środki.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999;
Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, 261-276;475-490;
A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004;
A. Rynio, Specyfika religijnego wychowania w rodzinie, w: Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 s. 140-161; Edukacja katolicka: szanse i zagrożenia, red. K. Bieliński, Wydawnictwo WSKSIM, Toruń 2009;
Pedagogika chrześcijańska, Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska s. 48-119;336-366;
Wychowanie chrześcijańskie miedzy tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 s. 523-561;657-727;597-809; 890-913;963-1026; Literatura pomocnicza:
Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010 s. 91-174;
M. Nowak, T. Ożóg (red.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura, Lublin, RW KUL, 2000;
Wychowanie chrześcijańskie metoda harcerską, red. A. Petkowicz, Lublin 2009;
Autorski pakiet dydaktyczny zawierający multimedialne prezentacje i opracowania wybranych zagadnień.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin