Psychologia marketingu (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Fortuna
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zna przedmiot psychologii marketingu i główne kierunki badań
C2 - Zna proces przygotowywania przekazów reklamowych oraz i formy
C3 - Wie jakie procesy psychiczne są zaangażowane w przetwarzanie treści przekazów marketingowych
C4 - Potrafi wyjaśnić efekty kampanii reklamowych w oparciu o procesy psychiczne
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu psychologii procesów poznawczych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie
K_W12 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy, organizacji i zarządzania oraz doradztwa zawodowego, marketingu, psychologii reklamy i zachowań konsumenckich

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
Metody dydaktyczne
- Prezentacja
- wykład
- case study
Treści programowe przedmiotu
1. Rozstrzygnięcia terminologiczne
2. Przygotowywanie kampanii reklamowych: cele, formy, narzędzia
3. Psychologiczne mechanizmy przetwarzania treści przekazów marketingowych
4. Rola uwagi i percepcji odbiorców
5. Efekt repetycji i badania nad pamięcią treści przekazów marketingowych
6. Perswazja narracyjna (model TIM) i procesy wyobrażeniowe
7. Perswazja retoryczna (model ELM) i procesy myślowe
8. Manipulacja a biała perswazja
9. Efekt trzeciej osoby i efekt pierwszej osoby
10. Ujawnianie zamiaru przekonywania
11. Poprzedzanie przed i postświadome, mentalna kontaminacja i korekta postaw.
12. Kampanie społeczne (problem skuteczności) Kształtowanie intencji zachowania – Model I. Ajzena
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena z egzaminu pisemnego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
• Łatkowski, M., Gorbaniuk, O., Fortuna, P. (2007). Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 271-290). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
• Fortuna, P. (2007). Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 249-270). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
• Fortuna, P. (2007). Istotne znaczenie nieistotnych „ozdobników”: wpływ informacji kontekstowej na postawę wobec treści wiadomości telewizyjnej. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 251-282). Lublin: TN KUL.
• Fortuna, P. (2012). Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich. W: Encyklopedia Katolicka, T. XVI, s. 954-955.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin